User Tools

Site Tools


3960--syrmia-qu-nla-gi

Bản đồ dân số quận Syrmia (điều tra năm 2002)

Quận Syrmia (tiếng Serbia: Сремски округ) là một quận ở tây bắc của Serbia. Quận nằm trong vùng Syrmia và Mačva trong tỉnh tự trị Vojvodina. Quận có diện tích km², dân số là 309.981 người. Thủ phủ đóng ở thành phố Sremska Mitrovica.

Quận Syrmia có các khu tự quản sau:

Dân số quận gồm các dân tộc sau:

  • Người Serb (84,51%),
  • Người Croatia (3,13%),
  • Người Slovakia (2,78%),
  • Người Yugoslavia (1.52%),
  • Người Hungary (1,26%),
  • Roma (1,04%),
  • Khác.
3960--syrmia-qu-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)