User Tools

Site Tools


3946--kam-p-tla-gi

Kampot là một tỉnh phía nam Campuchia, còn gọi là Cần-bột theo lịch sử Việt Nam thời kỳ nhà Nguyễn.

Tỉnh có 1 thị xã và 8 huyện là:

3946--kam-p-tla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)