User Tools

Site Tools


3938--t-ng-la-h-nla-gi

Tùng La hán là tên chung chỉ một số loài thực vật ngành thông thuộc chi Thông tre có đế và hạt tạo hình tương tự như các vị La hán trong Phật giáo. Trong tiếng Việt, tùng La han có thể chỉ tới:

3938--t-ng-la-h-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)