User Tools

Site Tools


3905--somanniathelphusala-gi

Somanniathelphusa là một chi cua nước ngọt sinh sống ở đông nam Trung Quốc, Đài Loan và Đông Nam Á thuộc Họ Cua đồng.

Chi này bao gồm 33 loài sau đây:[1]

 • Somanniathelphusa amoyensis Naiyanetr & Dai, 1997
 • Somanniathelphusa araeochela Naiyanetr & Dai, 1997
 • Somanniathelphusa bawangensis Dai & Xing, 1994
 • Somanniathelphusa boyangensis Dai, Peng & Zhou, 1994
 • Somanniathelphusa brevipodum Tai, Song,He, Cao, Xu & Zhong, 1975
 • Somanniathelphusa dangi Yeo & Nguyen, 1999
 • Somanniathelphusa falx Ng & Dudgeon, 1992
 • Somanniathelphusa gaoyunensis Dai, Peng & Zhou, 1994
 • Somanniathelphusa grayi (Alcock, 1909)
 • Somanniathelphusa guillinensis Naiyanetr & Dai, 1997
 • Somanniathelphusa hainanensis Dai & Xing, 1994
 • Somanniathelphusa huaanensis Naiyanetr & Dai, 1997
 • Somanniathelphusa huanglungensis Dai, Peng & Zhou, 1994
 • Somanniathelphusa kyphuensis Dang, 1975
 • Somanniathelphusa lacuvita Ng, 1995
 • Somanniathelphusa linchuanensis Dai, Peng & Zhou, 1994
 • Somanniathelphusa longicaudus Naiyanetr & Dai, 1997
 • Somanniathelphusa megachela Naiyanetr & Dai, 1997
 • Somanniathelphusa nanningensis Naiyanetr & Dai, 1997
 • Somanniathelphusa pax Ng & Kosuge, 1995
 • Somanniathelphusa plicatus (Fabricius, 1798)
 • Somanniathelphusa qiongshanensis Dai & Xing, 1994
 • Somanniathelphusa ruijiensis Dai, Peng & Zhou, 1994
 • Somanniathelphusa sinensis (H. Milne-Edwards, 1853)
 • Somanniathelphusa taiwanensis Bott, 1968
 • Somanniathelphusa tongzhaensis Naiyanetr & Dai, 1997
 • Somanniathelphusa triangularis Dang & Hai, 2005
 • Somanniathelphusa yangshanensis Naiyanetr & Dai, 1997
 • Somanniathelphusa yuilinensis Naiyanetr & Dai, 1997
 • Somanniathelphusa zanklon Ng & Dudgeon, 1992
 • Somanniathelphusa zhangpuensis Naiyanetr & Dai, 1997
 • Somanniathelphusa zhapoensis Naiyanetr & Dai, 1997
 • Somanniathelphusa zhongshiensis Dai, Peng & Zhou, 1994
3905--somanniathelphusala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)