User Tools

Site Tools


3833--hms-swiftsurela-gi

Mười tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh từng được đặt cái tên HMS Swiftsure:

  • A.E Weightman, Crests and Badges of H.M. Ships (1957) ISBN (none)
3833--hms-swiftsurela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)