User Tools

Site Tools


3814--shakhtarskla-gi

Shakhtarsk (tiếng Ukraina:) là một thành phố Ukraina. Thành phố thuộc tỉnh Donetsk. Dân số theo điều tra năm 2001 là 59.589 người. Thành phố có diện tích 51 km² với mật độ dân số 1183 người/km². Khu định cư được lập năm 1764 và thành phố được lập năm 1953.

Bản mẫu:Thành phố Ukraina

3814--shakhtarskla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)