User Tools

Site Tools


3802--hmcs-ontariola-gi

Một tàu chiến và một căn cứ huấn luyện của Hải quân Hoàng gia Canada từng được đặt cái tên HMCS Ontario, theo tên tỉnh Ontario của Canada:

Xem thêm:

3802--hmcs-ontariola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)