User Tools

Site Tools


3764--krasnohorivkala-gi

Krasnohorivka (tiếng Ukraina:) là một thành phố Ukraina. Thành phố thuộc tỉnh Donetsk. Dân số theo điều tra năm 2001 là người.

Bản mẫu:Thành phố Ukraina

3764--krasnohorivkala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)