User Tools

Site Tools


3756--mua-s-mla-gi

Mua sắm là các hoạt động mua hàng hóa, có thể dưới các hình thức mua sắm trực tiếp, hay mua sắm trực tuyến gián tiếp qua Internet. Các chứng chỉ xác nhận các hoạt động mua sắm có thể là hóa đơn, hợp đồng mua sắm. Có các dạng hoạt động mua sắm chính sau:

3756--mua-s-mla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)