User Tools

Site Tools


3748--l-m-th-yla-gi

Lâm Thủy là một xã của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Đây là một xã miền núi.

Dân số là 1260 người (2009)[1] Xã gồm các thôn:

Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

3748--l-m-th-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)