User Tools

Site Tools


3733--kim-th-y-l-th-yla-gi

Kim Thủy, Lệ Thủy là một xã của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Đây là một xã miền núi.

Dân số là 3309 người (2009)[1] gồm người Kinh và người Vân Kiều. Xã gồm các thôn:

Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

3733--kim-th-y-l-th-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)