User Tools

Site Tools


3676--hms-jamaicala-gi

Sáu tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh từng được mang cái tên HMS Jamaica, được đặt theo hòn đảo thuộc địa Jamaica:

3676--hms-jamaicala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)