User Tools

Site Tools


3636--tri-u-t-i-xla-gi

Triệu Tài thuộc huyện Triệu Phong là một xã có 8 thôn: Tả Hữu, Thâm Triều, Anh Tuấn, Bích Hậu, An Trú, Tài Lương, An Hưng, Phú Liêu.

3636--tri-u-t-i-xla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)