User Tools

Site Tools


3618--hms-ceylonla-gi

Hai tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh từng được đặt tên HMS Ceylon, theo tên thuộc địa Ceylon, ngày nay là Sri Lanka:

Ngoài ra:

  • Ceylon là một tàu kéo được thuê như một tàu hơi nước vũ trang từ năm 1914 đến năm 1919
  • Ceylon là một tàu buồm bị trưng dụng năm 1915 và hoàn trả cho chủ sở hữu năm 1916
3618--hms-ceylonla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)