User Tools

Site Tools


3613--kho-nh-h-ngla-gi

Kho trong tiếng Việt Nam có thể chỉ:

  • Nhà kho: một dạng kiến trúc được xây dựng trên một địa điểm đạt các điều kiện nhất định để sử dụng cho việc chứa và lưu trữ hàng hoá.
  • Kỹ thuật nấu ăn kho:Một phương pháp nấu ăn mà thực phẩm được nấu kỹ và rất mặn: kho cá, kho thịt,....
3613--kho-nh-h-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)