User Tools

Site Tools


3523--uss-st-louisla-gi

Sáu tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt cái tên USS St. Louis, theo tên thành phố St. Louis, Missouri:

  • USS St. Louis (1828) là một tàu xà-lúp chiến trận đưa vào hoạt động năm 1828, ngừng hoạt động năm 1865 và tháo dỡ năm 1907
  • USS St. Louis (1861) là một pháo hạm bọc sắt đưa vào hoạt động năm 1862, sau đổi tên thành Baron de Kalb, và bị đánh chìm năm 1863 trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ
  • USS St. Louis (1898) là một tàu vận tải chuyển quân, nguyên là chiếc tàu biển chở hành khách SS St. Louis (1894-1920) được trưng dụng năm 1898, rồi còn được trưng dụng như là tàu vận tải chuyển quân USS Louisville giai đoạn 1918-1919
  • USS St. Louis (C-20) là một tàu tuần dương bảo vệ hoạt động từ năm 1906 đến năm 1922
  • USS St. Louis (CL-49) là một tàu tuần dương hạng nhẹ hoạt động từ năm 1939 đến năm 1946
  • USS St. Louis (LKA-116) là một tàu tàu hàng đổ bộ hoạt động từ năm 1969 đến năm 1991
3523--uss-st-louisla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)