User Tools

Site Tools


3509--krasnyi-luchla-gi

Krasnyi Luch (tiếng Ukraina:) là một thành phố Ukraina. Thành phố thuộc tỉnh Luhansk ở phía đông của Ukraina. Dân số theo điều tra năm 2001 là 94875 người.

Bản mẫu:Thành phố Ukraina

3509--krasnyi-luchla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)