User Tools

Site Tools


3505--archebiosla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3505--archebiosla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #a2d736; color: black;">​Archebios</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Vua Ấn-Hy Lạp <​small/></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Coin of Archebios.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​Coin_of_Archebios.jpg/​272px-Coin_of_Archebios.jpg"​ width="​272"​ height="​131"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​Coin_of_Archebios.jpg/​408px-Coin_of_Archebios.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​6e/​Coin_of_Archebios.jpg 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​241"/><​div><​small>​Tiền xu của Archebios.<​br/>​Obv:​ Vua Archebius đội mũ giáp. Dòng chữ Hy Lạp: ARCHEBIOS DIKAIOS NIKEPHOROS "​Archebius người công bằng và chiến thấng"<​br/>​Rev:​ Zeus, cùng dòng chữ Kharoshthi: MAHARAJASA DHRAMIKASA JAYADHARASA ARKHEBIYASA "​Archebios,​ vị vua chiến thắng của Dharma.</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tại vị</​th><​td>​
 +90–80 BCE</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​a2d736;">​Thông tin chung</​th></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Archebios Dikaios Nikephoros</​b>​ (Tiếng Hy Lạp: <span lang="​grc"​ title="​Văn bản tiếng Hy Lạp cổ">​Ἀρχέβιος ὁ Δίκαιος,​ ὁ Νικηφόρος</​span>​ nghĩa là "​Người công bằng, người Chiến Thắng"​) là một vị vua Ấn-Hy Lạp, ông cai trị ở khu vực Taxila. Osmund Bopearachchi xác định niên đại của ông là vào khoảng năm 90-80 trước Công nguyên, và RC Senior cũng xác định cùng một niên đại tương tự. Ông có lẽ là một trong những vị vua Ấn-Hy Lạp cuối cùng trước khi vị vua của người Saka, Maues, chinh phục Taxila, và đã cai trị cùng thời với vua Hermaeos ở phía tây. Ông có thể có là một người họ hàng của Heliokles II, vị vua đã sử dụng một hình ảnh đảo ngược tương tự và cũng dùng tước hiệu Dikaios.
 +</p>
  
 +<​p>​Archebius đã ban hành đồng bạc với hình nhà vua đội vương miện hoặc đội mũ giáp, đôi khi đang chuẩn bị phóng ngọn giáo đi. Ở mặt sau của đỗng xu là hình ảnh thần Zeus đang đứng đối mặt, giữ một tia sét hoặc trên một số đồng tiền là một chiếc khiên aegis.
 +</​p><​p>​Archebios cũng đúc một loạt các đồng tetradrachm hiếm theo kiểu Attic và được tìm thấy ở Bactria.
 +</​p><​p>​Ông đã ban hành huy chương đồng với hình một con cú / Nike.
 +</p>
 +
 +
 +<​ul><​li>"​The Shape of Ancient Thought. Comparative studies in Greek and Indian Philosophies"​ by Thomas McEvilley (Allworth Press and the School of Visual Arts, 2002) ISBN 1-58115-203-5</​li>​
 +<​li>"​Buddhism in Central Asia" by B. N. Puri (Motilal Banarsidass Pub, ngày 1 tháng 1 năm 2000) ISBN 81-208-0372-8</​li>​
 +<​li>"​The Greeks in Bactria and India",​ W. W. Tarn, Cambridge University Press.</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181027073343
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.312 seconds
 +Real time usage: 0.364 seconds
 +Preprocessor visited node count: 884/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 62615/​2097152 bytes
 +Template argument size: 501/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.154/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.19 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 255.294 ​     1 -total
 + ​58.63% ​ 149.682 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​20.52% ​  ​52.398 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​19.75% ​  ​50.415 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hellenistic_rulers
 + ​17.56% ​  ​44.823 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​16.90% ​  ​43.134 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  2.25%    5.738    156 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  1.03%    2.640      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7843;​_2
 +  0.89%    2.276     35 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +  0.87%    2.218      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814037-0!canonical and timestamp 20181027073343 and revision id 40636788
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3505--archebiosla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)