User Tools

Site Tools


3503--qumarl-bla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3503--qumarl-bla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Qumarlêb</​b>​ (chữ Tạng: ཆུ་དམར་ལེབ་རྫོང་;​ Wylie:​ <​i>​chu dmar leb rdzong</​i>;​ ZWPY: Qumarlêb Zong; tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​曲麻莱县</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Qūmálái Xiàn</​span></​i>,​ Hán Việt: <​b>​Khúc Ma Lai</​b>​ huyện) là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Gyêgu (Ngọc Thụ), tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Vởi độ cao khoảng 4200 m so với mực nước biển, Qumarlêb có khí hậu cao nguyên với một mùa đông dài, rất lạnh và một mùa hè ngắn, mát và có mưa. Nhiệt độ trung bình tháng giêng là −14,​5 °C,​ và nhiệt độ trung bình tháng bảy là 8,9 °C; nhiệt độ trung bình năm là −2,​13 °C,​ lượng mưa tập trung từ tháng 6 tới tháng 9.
 +</p>
  
 +
 +<​h3><​span id="​Tr.E1.BA.A5n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trấn">​Trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​H.C6.B0.C6.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hương">​Hương</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Ba Can (巴干乡)</​li>​
 +<​li>​Thu Trí (秋智乡)</​li>​
 +<​li>​Diệp Cách (叶格乡)</​li>​
 +<​li>​Ma Đa (麻多乡)</​li>​
 +<​li>​Khúc Ma Hà (曲麻河乡)</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​34°08′B</​span>​ <span class="​longitude">​95°48′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​34,​133°B 95,​8°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​34.133;​ 95.800</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181029213908
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.380 seconds
 +Real time usage: 0.453 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2942/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34221/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2782/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.114/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.45 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 393.866 ​     1 -total
 + ​87.18% ​ 343.363 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​62.50% ​ 246.160 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  8.45%   ​33.298 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.56%   ​25.835 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  5.70%   ​22.432 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  5.60%   ​22.056 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  4.58%   ​18.025 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +  3.57%   ​14.071 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  3.17%   ​12.470 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&#​7885;​c_Th&#​7909;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​813589-0!canonical and timestamp 20181029213908 and revision id 26400581
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3503--qumarl-bla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)