User Tools

Site Tools


3492--rietveld-schr-derhuisla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3492--rietveld-schr-derhuisla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nhà Rietveld Schröder</​b>​ (tiếng Hà Lan: <​i><​span lang="​nl">​Rietveld Schröderhuis</​span></​i>​) (cũng gọi là <​i>​nhà Schröder</​i>​) ở Utrecht được xây năm 1924 bởi kiến trúc sư Hà Lan Gerrit Rietveld cho bà Truus Schröder-Schräder và ba đứa con của bà. Nhà được thiết kế không tường. Rietveld đã cùng làm việc với Schröder-Schräder để tạo nên ngôi nhà này. Bà Schröder đã sinh sống trong ngôi nhà này đến khi qua đời vào năm 1985. Ngôi nhà đã được phục hồi bởi Bertus Mulder và ngày nay là một bảo tàng mở cửa cho khách tham quan. Năm 2000, ngôi nhà này đã được đưa vào danh sách di sản thế giới UNESCO.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1300
 +Cached time: 20181014182134
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.248 seconds
 +Real time usage: 0.313 seconds
 +Preprocessor visited node count: 448/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16196/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2054/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 995/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.159/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.65 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 280.664 ​     1 -total
 + ​48.33% ​ 135.633 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-nl
 + ​32.81% ​  ​92.089 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_World_Heritage_Site
 + ​28.52% ​  ​80.032 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.73% ​  ​35.731 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.95%   ​27.919 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.84%   ​19.189 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  5.17%   ​14.506 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​NED
 +  4.53%   ​12.701 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  3.99%   ​11.204 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814209-0!canonical and timestamp 20181014182134 and revision id 41114055
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3492--rietveld-schr-derhuisla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)