User Tools

Site Tools


3491--tr-n-nauheimla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3491--tr-n-nauheimla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​margin:​0 0 .5em 1em; float:​right;​ clear:​right;​ width:​320px;​ background-color:#​f9f9f9;"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"​ style="​border:​4px solid #f9f9f9; background-color:#​C0C0C0;"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";​border:​4px solid #f9f9f9; background-color:#​C0C0C0;;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";​border:​4px solid #f9f9f9; background-color:#​C0C0C0;;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";​border:​4px solid #f9f9f9; background-color:#​C0C0C0;;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​span style="​line-height:​1.6em;​ font-size:​90%;">​Chiến tranh Bảy năm:<p style="​margin-top:​ 1px; margin-bottom:​ 1px;">​chiến trường châu Âu</​p></​span></​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Cảng Mahon – Minorca – Pirna   – Lobositz – Reichenberg – Praha – Praha – Kolín – Hastenbeck – Gross-Jägersdorf – Moys – Berlin (1757) – Rochefort – Pommern – Roßbach – Breslau – Leuthen – Cartagena – Olmütz – St Malo  – Rheinberg – Krefeld – Domstadtl – Cherbourg – Zorndorf – Saint Cast – Lutterberg lần 1 – ​ Hochkirch – Bergen – Kay – Minden – Anh – Kunersdorf – Hoyerswerda – Maxen – Meissen – Koßdorf – Landeshut – Corbach – Emsdorf – Warburg – Dresden  – Glatz – Liegnitz – Strehla – ​ Berlin (1760) – Kloster Kampen – Torgau – Belle Île  – Villinghausen – Gostyń – ​ Kolberg – Döbeln – Wilhelmsthal – Burkersdorf – Reichenbach – Schweidnitz – Lutterberg lần 2 – Almeida – Valencia de Alcántara  – Nauheim – Vila Velha de Ródão  - Cassel – Freiberg</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​%C3%9Cbersichtskarte_Feldzug_des_Herzogs_von_Braunschweig-L%C3%BCneburg_1762.jpg/​300px-%C3%9Cbersichtskarte_Feldzug_des_Herzogs_von_Braunschweig-L%C3%BCneburg_1762.jpg"​ width="​300"​ height="​187"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​%C3%9Cbersichtskarte_Feldzug_des_Herzogs_von_Braunschweig-L%C3%BCneburg_1762.jpg/​450px-%C3%9Cbersichtskarte_Feldzug_des_Herzogs_von_Braunschweig-L%C3%BCneburg_1762.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​%C3%9Cbersichtskarte_Feldzug_des_Herzogs_von_Braunschweig-L%C3%BCneburg_1762.jpg/​600px-%C3%9Cbersichtskarte_Feldzug_des_Herzogs_von_Braunschweig-L%C3%BCneburg_1762.jpg 2x" data-file-width="​8816"​ data-file-height="​5504"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"></​div>​Ban đầu cac chiến dịch của Quận công Ferdinand xứ Brunswick vào năm <a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​1762"​ title="​1762">​1762,​ Berlin (1872).</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Trận chiến Nauheim</​b>​ (còn được gọi là <​b>​Trận núi Johannisberg</​b>​ hoặc là <​b>​trận Johannesberg</​b>​) là một trận đánh trong cuộc Chiến tranh Bảy Năm, diễn ra gần Bad Nauheim tại Lãnh địa Bá tước Hessen-Kassel vào ngày 30 tháng 8 năm 1762. Quân đội Pháp dưới sự chỉ huy của Louis Joseph, Vương công của Condé đánh thắng Quân đội Anh và Hanover dưới sự thống lĩnh của Quận công Ferdinand xứ Brunswick.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Biography of the Marquis of Granby</​li></​ul>​
 +
 +<​p><​br/>​Bản mẫu:​France-battle-stub
 +Bản mẫu:​UK-battle-stub
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181012160858
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.052 seconds
 +Real time usage: 0.069 seconds
 +Preprocessor visited node count: 129/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18732/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3085/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.008/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 727 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​38.064 ​     1 -total
 + ​87.57% ​  ​33.333 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Campaignbox_Seven_Years'​_War:​_European
 + ​71.79% ​  ​27.325 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_tr&#​7853;​n_&#​273;&​aacute;​nh
 + ​67.49% ​  ​25.690 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  8.93%    3.400      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Pbrk
 +  7.10%    2.702      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.41%    0.919      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​France-battle-stub
 +  2.05%    0.782      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​UK-battle-stub
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814036-0!canonical and timestamp 20181012160858 and revision id 25948575
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3491--tr-n-nauheimla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)