User Tools

Site Tools


3482--pizza-hutla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3482--pizza-hutla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​Bremen-indiana-pizza-hut.jpg/​220px-Bremen-indiana-pizza-hut.jpg"​ width="​220"​ height="​154"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​Bremen-indiana-pizza-hut.jpg/​330px-Bremen-indiana-pizza-hut.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​Bremen-indiana-pizza-hut.jpg/​440px-Bremen-indiana-pizza-hut.jpg 2x" data-file-width="​1613"​ data-file-height="​1131"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một cửa hàng Pizza Hut</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Pizza_pan.jpg/​220px-Pizza_pan.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Pizza_pan.jpg/​330px-Pizza_pan.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Pizza_pan.jpg/​440px-Pizza_pan.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Pizza Hut</​b>​ (Hay còn được biết đến với tên gọi <​b>​Pizza Hut, Inc.</​b>​) Là một chuỗi nhà hàng của Mỹ được nhượng quyền thương mại quốc tế chuyên cung cấp các món ăn từ bánh pizza với các phong cách khác nhau, cùng với các món ăn phụ bao gồm mì ống, đùi bò, breadsticks,​ và bánh mì bơ tỏi. Pizza Hut là một công ty con của Yum! Brands, (công ty kinh doanh nhà hàng lớn nhất thế giới).
 +</​p><​p>​Theo trang web của công ty, có hơn 6.000 nhà hàng Pizza Hut tại Hoa Kỳ, và hơn 16000 địa điểm cửa hàng ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Pizza Hut được thành lập năm 1958 bởi anh em Dan Carney và Frank Carney tại quê hương của họ ở Wichita, Kansas Hoa Kỳ. Vào đêm khai trương họ đã phát bánh pizza miễn phí để khuyến khích và quảng cáo.
 +</​p><​p>​Ngày nay, Pizza Hut là một thương hiệu nhượng quyền thương mại thuộc tập đoàn Yum! Brands.
 +</p>
  
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Pizza Hut</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181016173815
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.133 seconds
 +Preprocessor visited node count: 267/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9594/​2097152 bytes
 +Template argument size: 349/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 906 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​82.056 ​     1 -total
 + ​50.63% ​  ​41.542 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​44.33% ​  ​36.373 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​28.78% ​  ​23.616 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​26.55% ​  ​21.789 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​23.10% ​  ​18.956 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​16.87% ​  ​13.843 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​14.83% ​  ​12.173 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.85%    6.444      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.41%    2.795      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815506-0!canonical and timestamp 20181016173815 and revision id 26705456
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3482--pizza-hutla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)