User Tools

Site Tools


3479--hms-mauritiusla-gi

Một tàu chiến và một căn cứ trên bờ của Hải quân Hoàng gia Anh từng được đặt tên HMS Mauritius, theo tên đảo Mauritius vốn là một thuộc địa của Anh trước đây:

3479--hms-mauritiusla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)