User Tools

Site Tools


3476--polyxenosla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3476--polyxenosla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #a2d736; color: black;">​Polyxenos</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Vua Ấn-Hy Lạp <​small/></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Coin of Indo-Greek king Polyxenos.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Coin_of_Indo-Greek_king_Polyxenos.jpg/​272px-Coin_of_Indo-Greek_king_Polyxenos.jpg"​ width="​272"​ height="​126"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Coin_of_Indo-Greek_king_Polyxenos.jpg/​408px-Coin_of_Indo-Greek_king_Polyxenos.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​7/​79/​Coin_of_Indo-Greek_king_Polyxenos.jpg 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​231"/><​p><​small>​Tiền xu của Polyxenos.</​small></​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tại vị</​th><​td>​
 +Khoảng năm 100 TCN</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​a2d736;">​Thông tin chung</​th></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Polyxenos Epiphanes Soter</​b>​ (Tiếng Hy Lạp: <span lang="​grc"​ title="​Văn bản tiếng Hy Lạp cổ">​Πολύξενος ὁ Ἐπιφανῆς,​ ὁ Σωτήρ</​span>,​ "Vinh quang và Vị cứu tinh" là một vị vua Ấn-Hy Lạp, ông đã cai trị một thời gian ngắn ở phía tây Punjab hoặc Gandhara.
 +</​p><​p>​Bopearachchi xác định Polyxenos cai trị vào khoảng năm 100 TCN <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ và RC Senior xác định vào khoảng 85-80 trước Công nguyên.
 +</p>
  
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​332px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Coin_of_Polyxenos_Epiphanes_Soter.jpg/​330px-Coin_of_Polyxenos_Epiphanes_Soter.jpg"​ width="​330"​ height="​160"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Coin_of_Polyxenos_Epiphanes_Soter.jpg/​495px-Coin_of_Polyxenos_Epiphanes_Soter.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​4/​4f/​Coin_of_Polyxenos_Epiphanes_Soter.jpg 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​243"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Tiền xu của Polyxenos.</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Polyxenos được miêu tả trong các bức chân dung là một người thanh niên trẻ đội vương miện, ông đã đúc những đồng bạc gần giống của Strato I. Cả hai vị vua sử dụng tên hiệu Epiphanes Soter và bên mặt sau là hình ảnh Alkidemos Athena (nữ thần Pallas Athene), biểu tượng của triều đại Menander I. Polyxenios cũng đã đúc huy chương đồng với hình Athena trên mặt phải và sự bảo trợ của bà ở mặt phía sau. Ông đã không ban hành đồng bạc Attic nào.
 +</​p><​p>​Huy chương đồng của ông mô tả đầu của thần Athena với bên phía mặt sau là aegis của bà.
 +</​p><​p>​Những đồng tiền của Polyxenos rất ít và tính năng chỉ có ba chữ lồng: vốn được ông chia sẻ với Strato I cũng như các vị vua Heliokles II và Archebios, theo Bopearachchi và RC Senior.
 +</​p><​p>​Ông có thể đã là một thế lực tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực ngắn ngủi ở miền trung của vương quốc Ấn-Hy Lạp sau khi Strato I qua đời, người có thể là cha ông.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Osmund Bopearachchi,​ <​i>​Sylloge Nummorum Graecorum: American Numismatic Society, part 9, Graeco-Bactrian and Indo-Greek Coins</​i>,​ 1998, American Numismatic Society, ISBN 0-89722-273-3.</​li></​ul><​table id="​persondata"​ class="​persondata"​ style="​border:​1px solid #aaa; display:​none;​ speak:​none;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2">​Dữ liệu nhân vật
 +</​th></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN
 +</td>
 +<​td>​Soter,​ Polyxenos Epiphanes
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN KHÁC
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÓM TẮT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY SINH
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI SINH
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181028232309
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.332 seconds
 +Real time usage: 0.385 seconds
 +Preprocessor visited node count: 922/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 62577/​2097152 bytes
 +Template argument size: 260/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 230/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.184/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.19 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 298.187 ​     1 -total
 + ​61.47% ​ 183.305 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​18.94% ​  ​56.485 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​14.86% ​  ​44.323 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.90% ​  ​38.467 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hellenistic_rulers
 + ​11.00% ​  ​32.788 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  1.45%    4.313      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Persondata
 +  1.23%    3.680    156 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  0.99%    2.966      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  0.73%    2.169     35 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814035-0!canonical and timestamp 20181028232309 and revision id 40638945
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3476--polyxenosla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)