User Tools

Site Tools


3475--gustav-stresemannla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3475--gustav-stresemannla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​span class="​metadata"><​span class="​unicode audiolink"><​b>​Gustav Stresemann</​b></​span>​ <​sup><​small>​(trợ giúp·chi tiết)</​small></​sup></​span>​ (10 tháng 5 năm 1878 – 3 tháng 10 năm 1929) là một chính trị gia và chính khách tự do người Đức, ông làm Thủ tướng và Ngoại trưởng nước Đức thời Cộng hòa Weimar. Ông là một trong hai chính trị gia đoạt Giải Nobel Hòa bình vào năm 1926.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Ông được coi là một nhân vật chính trị kiệt xuất có một không hai trong thời đại của mình, là chính khách lớn nhất của châu Âu trong thập niên 1920.<​sup id="​cite_ref-joathanwrightbiasau_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Được xem là chính khách kiệt xuất của nước Cộng hòa Weimar, ông có đường lối chính sách khó hiểu và gây tranh cãi. Có người coi ông là một nhà dân tộc chủ nghĩa quyết liệt, mà cũng có người coi ông là một nhà dân tộc chủ nghĩa có hạn chế, và có công lớn gây dựng một châu Âu hòa bình, cộng tác.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Thực chất, là một con người có nhiều điểm mâu thuẫn, ông còn là người trung kiên với những giá trị của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa tự do. Điều này khiến ông có thể thích nghi với cả chiến bại của nước Đức trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất cùng với cơn bão Cách mạng Đức (1918), đồng thời đặt lòng tin vào nền Cộng hòa là nền tảng duy nhất để đất nước được thống nhất, và vào sự hợp tác giữa các quốc gia châu Âu là nền tảng duy nhất để tránh khỏi một cuộc chiến tranh sau khi cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất chấm dứt. Trong khi ấy, dù đất nước trong cơn nguy kịch, nỗ lực của ông nhằm xây dựng một nước Đức giàu mạnh cùng tương xứng với một châu Âu giàu mạnh đã đem lại một điểm sáng chói cho lịch sử Đức trong thời đại ấy.<​sup id="​cite_ref-joathanwrightbiasau_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-joathanwrightbiasau-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Jonathan Wright, <​i>​Gustav Stresemann: Weimar'​s greatest statesman</​i>,​ Bìa sau</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Jonathan Wright, <​i>​Gustav Stresemann: Weimar'​s greatest statesman</​i>,​ trang 2</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Turner,​ Henry Ashby <​i>​Stresemann and the politics of the Weimar Republic</​i>,​ Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1963.</​li>​
 +<​li>​Wright,​ Jonathan <​i>​Gustav Stresemann: Weimar'​s Greatest Statesman</​i>​ (2002).</​li>​
 +<​li>​Enssle,​ Manfred J. <​i>​Stresemann'​s Territorial Revisionism</​i>​ (1980).</​li></​ul>​
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Gustav Stresemann</​b></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<table id="​persondata"​ class="​persondata"​ style="​border:​1px solid #aaa; display:​none;​ speak:​none;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2">​Dữ liệu nhân vật
 +</​th></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN
 +</td>
 +<​td>​Stresemann,​ Gustav
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN KHÁC
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÓM TẮT
 +</td>
 +<​td>​Nhà chính trị xuất sắc của nước Đức
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY SINH
 +</td>
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1878
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI SINH
 +</td>
 +<​td>​Berlin,​ Germany
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY MẤT
 +</td>
 +<td>3 tháng 10 năm 1929
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI MẤT
 +</td>
 +<​td>​Berlin,​ Germany
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181029035225
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.284 seconds
 +Real time usage: 0.364 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1719/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 61036/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2760/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 857/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.053/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 254.656 ​     1 -total
 + ​50.74% ​ 129.220 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​36.40% ​  ​92.699 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​13.79% ​  ​35.108 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.95% ​  ​32.976 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.37%   ​23.856 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7911;​_t&#​432;&#​7899;​ng_&#​272;&#​7913;​c
 +  7.96%   ​20.259 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +  7.90%   ​20.108 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&#​432;&#​7901;​i_&#​273;​o&#​7841;​t_gi&#​7843;​i_Nobel_H&​ograve;​a_b&​igrave;​nh_1926-1950
 +  7.12%   ​18.137 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;/​Khung
 +  5.63%   ​14.333 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commons
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​813822-0!canonical and timestamp 20181029035224 and revision id 25948028
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3475--gustav-stresemannla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)