User Tools

Site Tools


3469--mai-th-y-l-th-yla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3469--mai-th-y-l-th-yla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​DCDCDC;">​Mai Thủy</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Xã</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diện tích</​th><​td>​
 +19,79 km²</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân số <span style="​font-weight:​ normal;">​(2012)</​span></​th><​td>​
 + </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Tổng cộng</​span></​th><​td>​
 +6091</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Mật độ</​span></​th><​td>​
 +308</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Hành chính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Quảng Bình</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Huyện</​th><​td>​
 +Lệ Thủy</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Mai Thủy</​b>​ là một xã của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình Việt Nam.
 +Quốc lộ 1A không chạy qua xã này. Đường sắt Bắc Nam và Tỉnh lộ 16 chạy qua xã này. Xã Mai Thủy có Đập Mưng tại thôn Châu Xá, có thể xem là danh lam thắng cảnh của xã. 
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Dân số là 6091 người <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​
 +Xã gồm các thôn: Châu Xá, Lê Xá, Xuân Lai,Mai Hạ Lệ Bình, Mai Thượng, Quảng Trung, Thái Xá, Xuân hồi, Tróc Vực.
 +</p>
 +
 +<​p>​Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. ​
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181011041532
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.187 seconds
 +Preprocessor visited node count: 776/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 51656/​2097152 bytes
 +Template argument size: 442/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 371/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.34 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​99.993 ​     1 -total
 + ​44.36% ​  ​44.354 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​37.64% ​  ​37.636 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​36.28% ​  ​36.279 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.46% ​  ​18.462 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_t&#​7881;​nh_Qu&#​7843;​ng_B&​igrave;​nh
 + ​17.01% ​  ​17.006 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_L&#​7879;​_Th&#​7911;​y
 + ​10.19% ​  ​10.190 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  8.48%    8.475      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.91%    7.905      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.40%    4.402      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815850-0!canonical and timestamp 20181011041532 and revision id 40702469
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3469--mai-th-y-l-th-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)