User Tools

Site Tools


3467--ti-ng-ladinla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3467--ti-ng-ladinla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Ladinia_towns.gif/​220px-Ladinia_towns.gif"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Ladinia_towns.gif/​330px-Ladinia_towns.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Ladinia_towns.gif/​440px-Ladinia_towns.gif 2x" data-file-width="​1028"​ data-file-height="​686"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bản đồ chi tiết của các cộng đồng nói tiếng Ladin</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Tiếng Ladin</​b>​ (tiếng Đức: Ladinisch, tiếng Ý: Ladino) là một nhóm các phương ngữ (mà một số xem xét một phần của một ngôn ngữ đơn nhất Rhaeto-Romance) nói trong dãy núi Dolomite ở miền Bắc Italia trong khu vực biên giới của tỉnh Trentino, Nam Tyrol và Belluno. Nó là chặt chẽ liên quan đến tiếng Romansh Thụy Sĩ và Friulian.
 +</​p><​p>​Văn bản tiêu chuẩn khác nhau của Ladin (Ladin Dolomitan) đã được phát triển bởi các Văn phòng Kế hoạch tiếng Ladin như một công cụ truyền thông chung trên toàn khu vực Ladin nói toàn bộ.
 +</​p><​p>​Tiếng Ladin không nên nhầm lẫn với tiếng Ladino (còn gọi là Judaeo-Tây Ban Nha), là một phương ngữ lãng mạn của Tây Ban Nha, với tiếng Do Thái, ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181010145423
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.858 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1439/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13613/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1768/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 794 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 518.571 ​     1 -total
 + ​65.87% ​ 341.603 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_language
 + ​61.25% ​ 317.632 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​33.99% ​ 176.280 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.92% ​  ​82.549 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 + ​15.22% ​  ​78.923 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Italy
 +  4.97%   ​25.784 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_v&#​7873;​_ng&​ocirc;​n_ng&#​7919;/​family-color
 +  2.44%   ​12.635 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_v&#​7873;​_ng&​ocirc;​n_ng&#​7919;/​genetic
 +  0.95%    4.921      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Both
 +  0.50%    2.586      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815502-0!canonical and timestamp 20181010145422 and revision id 40599095
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3467--ti-ng-ladinla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)