User Tools

Site Tools


3466--v-ng-th-i-lu-n-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3466--v-ng-th-i-lu-n-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​dablink">​Đừng nhầm với Đại Luân Đôn và Vùng Thủ đô Luân Đôn</​div>​
 +<​p><​b>​Vùng Đô thị Đại Luân Đôn</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​Greater London Urban Area</​i>​) là thuật ngữ của Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh dùng để chỉ một chùm đô thị hay một vùng đô thị liên tục gồm Luân Đôn và khu vực bao quanh. Vùng đô thị Đại Luân Đôn bao gồm hầu hết vùng Đại Luân Đôn (trừ đi một số đơn vị hành chính nông thôn) cộng với một số đô thị liền kề Đại Luân Đôn. Vùng đô thị Đại Luân Đôn được giới hạn phía ngoài bởi Vành đai xanh đô thị.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​40px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png"​ width="​40"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​60px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​80px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết chủ đề Anh  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181012193337
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.044 seconds
 +Real time usage: 0.060 seconds
 +Preprocessor visited node count: 137/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4601/​2097152 bytes
 +Template argument size: 260/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​43.077 ​     1 -total
 + ​76.99% ​  ​33.165 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Anh
 + ​73.22% ​  ​31.539 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​59.73% ​  ​25.731 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​14.04% ​   6.047      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.44%    3.204      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dablink
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​565465-0!canonical and timestamp 20181012193337 and revision id 18412277
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3466--v-ng-th-i-lu-n-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)