User Tools

Site Tools


3458--alxa-tla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3458--alxa-tla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Alxa (định hướng).</​div>​
 +<table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​kỳ Alxa Tả<​br/>​阿拉善左旗<​br/>​A Lạp Thiện Tả kỳ</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Kỳ  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Hình nền trời của kỳ Alxa Tả 阿拉善左旗 A Lạp Thiện Tả kỳ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Alxa_Zuoqi%2C_Alxa%2C_Inner_Mongolia%2C_China_-_panoramio_-_%E6%91%A9%E6%B8%B8%E4%B9%90_%28141%29.jpg/​250px-Alxa_Zuoqi%2C_Alxa%2C_Inner_Mongolia%2C_China_-_panoramio_-_%E6%91%A9%E6%B8%B8%E4%B9%90_%28141%29.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Alxa_Zuoqi%2C_Alxa%2C_Inner_Mongolia%2C_China_-_panoramio_-_%E6%91%A9%E6%B8%B8%E4%B9%90_%28141%29.jpg/​375px-Alxa_Zuoqi%2C_Alxa%2C_Inner_Mongolia%2C_China_-_panoramio_-_%E6%91%A9%E6%B8%B8%E4%B9%90_%28141%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Alxa_Zuoqi%2C_Alxa%2C_Inner_Mongolia%2C_China_-_panoramio_-_%E6%91%A9%E6%B8%B8%E4%B9%90_%28141%29.jpg/​500px-Alxa_Zuoqi%2C_Alxa%2C_Inner_Mongolia%2C_China_-_panoramio_-_%E6%91%A9%E6%B8%B8%E4%B9%90_%28141%29.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​ChinaAlxaZuoqi.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​ChinaAlxaZuoqi.png/​250px-ChinaAlxaZuoqi.png"​ width="​250"​ height="​238"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​ChinaAlxaZuoqi.png/​375px-ChinaAlxaZuoqi.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​ChinaAlxaZuoqi.png/​500px-ChinaAlxaZuoqi.png 2x" data-file-width="​551"​ data-file-height="​524"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​kỳ Alxa Tả 阿拉善左旗 A Lạp Thiện Tả kỳ trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​28.426%;​left:​79.353%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​kỳ Alxa Tả 阿拉善左旗 A Lạp Thiện Tả kỳ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​kỳ Alxa Tả 阿拉善左旗 A Lạp Thiện Tả kỳ" width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​kỳ Alxa Tả<​br/>​阿拉善左旗<​br/>​A Lạp Thiện Tả kỳ</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Trung Quốc</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Khu tự trị</​th><​td>​
 +Nội Mông Cổ</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Minh</​th><​td>​
 +Alxa</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +80.412 km<​sup>​2</​sup>​ (31,​047 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +140,​000</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +1.7/​km<​sup>​2</​sup>​ (4/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +Giờ chuẩn Trung Quốc (UTC+8)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​750300 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã điện thoại</​th><​td>​
 +483 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​kỳ Alxa Tả</​b>​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​阿拉善左旗</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Ālāshàn Zuǒ Qí</​span></​i>,​ Hán Việt: <b>A Lạp Thiện Tả</​b>​ kỳ) là một kỳ của minh Alxa, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Trấn</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Tô mộc</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Liên kết ngoài</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +<​h3><​span id="​Tr.E1.BA.A5n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trấn">​Trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table border="​0"><​tbody><​tr><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Ôn Đô Nhĩ Lặc Đồ (温都尔勒图镇)</​li>​
 +<​li>​Ô Tư Thái (乌斯太镇)</​li>​
 +<​li>​Ba Nhuận Biệt Lập (巴润别立镇)</​li>​
 +<​li>​Ba Ngạn Hạo Đặc (巴彦浩特镇)</​li>​
 +<​li>​Gia Nhĩ Cách Lặc Tái Hãn (嘉尔格勒赛汉镇)</​li></​ul></​td><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Cát Lan Thái (吉兰泰镇)</​li>​
 +<​li>​Tông Biệt Lập (宗别立镇)</​li>​
 +<​li>​Ngao Luân Bố Lạp Cách (敖伦布拉格镇)</​li>​
 +<​li>​Đằng Cách Lý Nạch Lý Tư (腾格里额里斯镇)</​li></​ul></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​T.C3.B4_m.E1.BB.99c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tô_mộc">​Tô mộc</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Ba Ngạn Mộc Nhân (巴彦木仁苏木)</​li>​
 +<​li>​Ô Lực Cát (乌力吉苏木)</​li>​
 +<​li>​Ban Ngạn Nặc Nhật Công (巴彦诺日公苏木)</​li>​
 +<​li>​Ngạch Nhĩ Khắc Cáp Thập Cáp (额尔克哈什哈苏木)</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​ul><​li>​Trang thông tin chính thức <b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Trung)</​b></​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Minh Alxa, khu tự trị Nội Mông Cổ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỳ (3)</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tả kỳ Alxa • Hữu kỳ Alxa • Ejin</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​1"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​div style="​padding-top:​ 5px; padding-right:​ 20px;"><​div class="​floatright"><​img alt="​Vị trí Alxa" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a5/​China_Inner_Mongolia_Alxa.svg/​80px-China_Inner_Mongolia_Alxa.svg.png"​ width="​80"​ height="​68"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a5/​China_Inner_Mongolia_Alxa.svg/​120px-China_Inner_Mongolia_Alxa.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a5/​China_Inner_Mongolia_Alxa.svg/​160px-China_Inner_Mongolia_Alxa.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​850"/></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Xem thêm: Danh sách các đơn vị cấp huyện của Nội Mông Cổ</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​30px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​60px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ đơn vị hành chính Trung Quốc này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​38°49′30″B</​span>​ <span class="​longitude">​105°40′12″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​38,​825°B 105,​67°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​38.82500;​ 105.67000</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181029213846
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.296 seconds
 +Real time usage: 0.375 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2927/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 31811/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2521/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.085/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.57 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 325.216 ​     1 -total
 + ​83.41% ​ 271.261 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​59.75% ​ 194.304 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  8.39%   ​27.299 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  7.93%   ​25.775 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.02%   ​22.844 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.99%   ​22.726 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.22%   ​13.731 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +  4.00%   ​12.994 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  3.95%   ​12.845 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Alxa
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​813164-0!canonical and timestamp 20181029213846 and revision id 26345837
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3458--alxa-tla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)