User Tools

Site Tools


3456--zaje-arla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3456--zaje-arla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Zaječar</​span><​br/><​span class="​nickname"​ lang="​sr">​Зајечар</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Thành phố  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Zajecar centar.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Zajecar_centar.jpg/​250px-Zajecar_centar.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Zajecar_centar.jpg/​375px-Zajecar_centar.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Zajecar_centar.jpg/​500px-Zajecar_centar.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Zaječar"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​62/​Zastava_Zaje%C4%8Dara.png/​100px-Zastava_Zaje%C4%8Dara.png"​ width="​100"​ height="​67"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​62/​Zastava_Zaje%C4%8Dara.png/​150px-Zastava_Zaje%C4%8Dara.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​62/​Zastava_Zaje%C4%8Dara.png/​200px-Zastava_Zaje%C4%8Dara.png 2x" data-file-width="​216"​ data-file-height="​144"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Huy hiệu của Zaječar"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2d/​COA_zajecar.png/​100px-COA_zajecar.png"​ width="​100"​ height="​100"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2d/​COA_zajecar.png/​150px-COA_zajecar.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2d/​COA_zajecar.png/​200px-COA_zajecar.png 2x" data-file-width="​550"​ data-file-height="​551"/><​br/><​small><​b>​Huy hiệu</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của khu tự quản Zaječar trong Serbia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Serbia_Zaje%C4%8Dar.png/​200px-Serbia_Zaje%C4%8Dar.png"​ width="​200"​ height="​283"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Serbia_Zaje%C4%8Dar.png/​300px-Serbia_Zaje%C4%8Dar.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​3/​36/​Serbia_Zaje%C4%8Dar.png 2x" data-file-width="​400"​ data-file-height="​565"/><​br/><​small>​Vị trí của khu tự quản Zaječar trong Serbia</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Zaječar trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​25.602%;​left:​56.194%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Zaječar"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Zaječar"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Zaječar</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​text-align:​ center; font-size: smaller; font-weight:​ bold; padding-bottom:​ 0.7em;">​Tọa độ:​ <span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​43°55′B</​span>​ <span class="​longitude">​22°18′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​43,​917°B 22,​3°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​43.917;​ 22.300</​span></​span></​span></​span></​span>​ </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Serbia</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Quận</​th><​td>​
 +Zaječar</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Các khu định cư</​th><​td>​
 +41</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thị trưởng</​th><​td>​
 +Boško Ničić (LS)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Khu tự quản</​th><​td>​
 +1.069 km<​sup>​2</​sup>​ (413 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2002 census)<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thànhh phố<​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +40.700</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Khu tự quản<​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +69.969</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CET (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CEST (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​19000</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thành phố kết nghĩa</​th><​td>​
 +Vidin, Calafat, Calarasi <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Biển số xe</​th><​td>​
 +ZA</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +www.zajecar.info</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Zaječar</​b> ​ (tiếng Serbia: Зајечар,​ <​small>​phát âm </​small><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[zâjɛtʃar]</​span>,​ tiếng Bulgaria: Зайчар,​ <​i>​Zaychar</​i>,​ tiếng Romania: <​i><​span lang="​ro">​Zăiceari</​span></​i>​) là một thành phố Serbia. Thành phố Zaječar có diện tích km2, dân số là 40.700 người ​ (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là người. ​ Đây là thủ phủ hành chính của quận Zaječar ​
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Municipalities of Serbia, 2006”. Statistical Office of Serbia<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AZaje%C4%8Dar&​amp;​rft.btitle=Municipalities+of+Serbia%2C+2006&​amp;​rft.date=2010-11-28&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statistical+Office+of+Serbia&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwebrzs.stat.gov.rs%2Faxd%2Fen%2FZip%2FOG2006webE.zip&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Popis stanovništva,​ domaćinstava i Stanova 2002. Knjiga 1: Nacionalna ili etnička pripadnost po naseljima</​i>​ (bằng tiếng Serbian). Statistical Office of Serbia. 2003. ISBN 86-84443-00-09<​span style="​font-size:​100%"​ class="​error citation-comment">​ Kiểm tra giá trị <code style="​color:​inherit;​ border:​inherit;​ padding:​inherit;">​|isbn=</​code>​ (trợ giúp)</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AZaje%C4%8Dar&​amp;​rft.btitle=Popis+stanovni%C5%A1tva%2C+doma%C4%87instava+i+Stanova+2002.+Knjiga+1%3A+Nacionalna+ili+etni%C4%8Dka+pripadnost+po+naseljima&​amp;​rft.date=2003&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=86-84443-00-09&​amp;​rft.pub=Statistical+Office+of+Serbia&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span><​span class="​citation-comment"​ style="​display:​none;​ color:#​33aa33">​ Bảo trì CS1: Ngôn ngữ không rõ (link)</​span>​ May be downloaded from: [1]</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​center><​br clear="​right"/><​table style="​border:​1px solid gray; margin: 0 0em 0 0em; width:​100%"​ cellpadding="​1"​ cellspacing="​1"><​tbody><​tr><​td style="​background:#​eeaaaa;​ border:​0px;"​ align="​center"​ width="​100%"><​b>​Đô thị và các thành phố của Serbia</​b>​
 +</td>
 +<td style="​border:​0px;"><​img alt="​Flag of Serbia.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​30px-Flag_of_Serbia.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​45px-Flag_of_Serbia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​60px-Flag_of_Serbia.svg.png 2x" data-file-width="​945"​ data-file-height="​630"/>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​border:​0px"><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Trung Serbia</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​b>​Beograd</​b>:​ (Barajevo • Čukarica • Grocka • Lazarevac • Mladenovac • Novi Beograd • Obrenovac • Palilula • Rakovica • Savski Venac • Sopot • Stari Grad  • Surčin • Voždovac • Vračar • Zemun • Zvezdara) • <​b>​Čačak</​b>​ • <​b>​Jagodina</​b>​ • <​b>​Kragujevac</​b>:​ (Aerodrom • Pivara • Stanovo • Stari Grad • Stragari)<​br/>​ • <​b>​Kraljevo</​b>​ • <​b>​Kruševac</​b>​ • <​b>​Leskovac</​b>​ • <​b>​Loznica</​b>​ • <​b>​Niš</​b>:​(Crveni Krst • Medijana • Niška Banja • Palilula • Pantelej) • <​b>​Novi Pazar</​b>​ • <​b>​Požarevac</​b>​ • <​b>​Smederevo</​b>​ • <​b>​Šabac</​b>​ • <​b>​Užice</​b>​ • <​b>​Valjevo</​b>​ • <​b>​Vranje</​b>​ • <​b>​Zaječar</​b> ​  
 +<​hr/><​p>​Aleksandrovac • Aleksinac • Aranđelovac • Arilje • Babušnica • Bajina Bašta • Batočina • Bela Palanka • Blace • Bogatić • Bojnik • Boljevac • Bor • Bosilegrad • Brus • Bujanovac • Crna Trava • Čajetina • Ćićevac • Ćuprija • Despotovac • Dimitrovgrad • Doljevac • Gadžin Han • Golubac • Gornji Milanovac • Ivanjica • Kladovo • Knić • Knjaževac • Koceljeva • Kosjerić •  Krupanj • Kučevo • Kuršumlija • Lajkovac • Lapovo • Lebane • Lučani • Ljig • Ljubovija • Majdanpek • Mali Zvornik • Malo Crniće • Medveđa • Merošina • Mionica • Negotin • Nova Varoš • Osečina • Paraćin • Petrovac • Pirot • Požega • Preševo • Priboj • Prijepolje • Prokuplje • Rača • Raška • Ražanj • Rekovac • Sjenica • Smederevska Palanka • Sokobanja • Surdulica • Svilajnac • Svrljig • Topola • Trgovište • Trstenik • Tutin • Ub • Varvarin • Velika Plana • Veliko Gradište • Vladičin Han • Vladimirci • Vlasotince • Vrnjačka Banja • Žabari • Žagubica • Žitorađa
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Tỉnh tự trị Vojvodina</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Novi Sad</​b>:​ (Novi Sad • Petrovaradin) • <​b>​Pančevo</​b>​ • <​b>​Sombor</​b>​ • <​b>​Sremska Mitrovica</​b>​ • <​b>​Subotica</​b>​ • <​b>​Zrenjanin</​b> ​   ​
 +</p>
 +<​hr/><​p>​Ada • Alibunar • Apatin • Bač • Bačka Palanka • Bačka Topola • Bački Petrovac • Bečej • Bela Crkva • Beočin • Čoka • Inđija • Irig • Kanjiža • Kikinda • Kovačica • Kovin • Kula • Mali Iđoš • Nova Crnja • Novi Bečej • Novi Kneževac • Odžaci • Opovo • Pećinci • Plandište • Ruma • Sečanj • Senta • Šid •  Srbobran •  Sremski Karlovci • Stara Pazova • Temerin • Titel • Vrbas • Vršac • Žabalj • Žitište ​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Đô thị của Kosovo<​small><​sup>​1</​sup></​small></​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Dečani • Đakovica • Dragaš • Glogovac • Gnjilane • Istok • Kačanik • Klina • Kosovo Polje • Kosovska Kamenica • Kosovska Mitrovica • Leposavić • Lipljan • Mališevo • Novo Brdo • Obilić • Orahovac • Peć • Podujevo • <​b>​Pristina</​b>​ • Prizren • Srbica • Štimlje • Štrpce • Suva Reka • Uroševac • Vitina • Vučitrn • Zubin Potok • Zvečan
 +<​hr/><​small><​sup>​1</​sup>​Chủ quyền của Serbia theo bảo hộ của Liên hiệp quốc đã bị tranh chấp kể từ khi Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập ngày 17 tháng 2 năm 2008</​small></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table></​center>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​30px-Flag_of_Serbia.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​45px-Flag_of_Serbia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​60px-Flag_of_Serbia.svg.png 2x" data-file-width="​945"​ data-file-height="​630"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Serbia ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181016181358
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.528 seconds
 +Real time usage: 0.698 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3393/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 77854/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3319/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2390/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.245/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.71 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 598.074 ​     1 -total
 + ​51.82% ​ 309.920 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_t&#​7921;​_qu&#​7843;​n_Serbia
 + ​48.05% ​ 287.383 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​36.32% ​ 217.232 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.55% ​ 134.858 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ro
 +  9.05%   ​54.121 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.21%   ​49.117 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 +  5.67%   ​33.934 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  5.54%   ​33.126 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Serbia
 +  4.35%   ​25.993 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​812777-0!canonical and timestamp 20181016181357 and revision id 36495441
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3456--zaje-arla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)