User Tools

Site Tools


3455--philippos-ii-philoromaeosla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3455--philippos-ii-philoromaeosla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Philippos II Philoromaeos</​b>​ ("​bạn của Rome") hoặc <​b>​Barypos</​b>​ ("​nặng chân"​),​ là một vị vua của vương quốc Seleukos thời Hy lạp hóa. Ông là con trai của vua Seleukos Philip I Philadelphus.
 +</​p><​p>​Philippos II,một thời gian ngắn,đã tự trị vì các phần còn lại của Syria như một ông vua chư hầu của Pompey cho tới năm 60 TCN. Ông cạnh tranh với người anh họ đời thứ hai của ông, vua Antiochus XIII Asiaticus cho sự ưu ái của vị tướng vĩ đại người La mã. Nhưng Pompey không chọn ai trong số họ,và Antiochos bị giết chết. Việc Philippos bị hạ bệ đã có thể giúp ông ta sống sót. Một hoàng tử Seleukos tên là Philippos đã được đề cập đến như là một vị hôn phu tương lai của hoàng hậu Berenice IV của Ai Cập, chị gái của Cleopatra VII vào năm 56 trước Công nguyên. Tuy nhiên điều này không được kiểm chứng vì tổng đốc Syria là Aulus Gabinius có lẽ đã hành quyết Philippos II.
 +</​p><​p>​Sự cầm quyền Philippos là không đáng kể,nhưng đối với ông ta, là người kết thúc mười một thế hệ của các vua Seleukos, một trong những triều đại cai trị có ảnh hưởng nhất của thế giới Hy Lạp. ​
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181016211547
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.214 seconds
 +Preprocessor visited node count: 652/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 68698/​2097152 bytes
 +Template argument size: 825/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.26 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 117.087 ​     1 -total
 + ​40.70% ​  ​47.652 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​32.31% ​  ​37.836 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hellenistic_rulers
 + ​28.18% ​  ​32.992 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​28.17% ​  ​32.979 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.55% ​  ​12.348 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_Iran
 +  9.29%   ​10.876 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.71%   ​10.202 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Succession_box
 +  4.29%    5.019      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.82%    3.303    156 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​406766-0!canonical and timestamp 20181016211546 and revision id 24056853
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3455--philippos-ii-philoromaeosla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)