User Tools

Site Tools


3451--sieverodonetskla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3451--sieverodonetskla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sieverodonetsk</​b>​ (tiếng Ukraina: Сєверодонецьк) là một thành phố Ukraina. Thành phố thuộc tỉnh Luhansk ở phía đông của Ukraina. Dân số theo điều tra năm 2001 là 119.940 người. Về mặt hành chính, thành phố này là một raion. Thành phố nằm bên bờ sông Seversky Donets, cự ly khoảng 110 km về phía bắc tây bắc tỉnh lỵ Luhansk.
 +</​p><​p>​Severodonetsk có nhiều nhà máy và là một trung tâm sản xuất hóa chất quan trọng sản xuất ni-tơ. Có một sân bay nội địa gần thành phố.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Thành phố Ukraina
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1242
 +Cached time: 20181010173429
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.148 seconds
 +Preprocessor visited node count: 717/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36748/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4059/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 794 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​93.984 ​     1 -total
 + ​87.10% ​  ​81.860 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​75.24% ​  ​70.715 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Luhansk
 + ​71.74% ​  ​67.423 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ukrainian_oblast
 + ​25.05% ​  ​23.542 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 + ​18.55% ​  ​17.434 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Ukraina
 + ​16.66% ​  ​15.659 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.19%    7.701      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.50%    5.172     68 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​*
 +  3.94%    3.707      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815324-0!canonical and timestamp 20181010173429 and revision id 11083207
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3451--sieverodonetskla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)