User Tools

Site Tools


3450--t-n-ho-n-c-ngla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3450--t-n-ho-n-c-ngla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tấn Hoàn công</​b>​ (chữ Hán: 晋桓公, cai trị: 394 TCN – 378 TCN<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ hoặc 388 TCN - 369 TCN<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​),​ hay <​b>​Tấn Hiếu công</​b>​ (晋孝公),​ tên thật là <​b>​Cơ Kỳ</​b>​ (姬颀), là vị vua thứ 39 của nước Tấn - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.
 +</​p><​p>​Tấn Hoàn công là con của Tấn Liệt công – vua thứ 38 nước Tấn. Sau khi Liệt công mất, Cơ Kỳ lên nối ngôi, tức là Tấn Hoàn công.
 +</​p><​p>​Vua Tấn khi đó rất suy yếu. Ba nước Hàn, Triệu, Ngụy vốn là đại phu nước Tấn đã được vua Chu thiên tử thừa nhận là chư hầu.
 +</​p><​p>​Về thời điểm kết thúc ngôi vua của Tấn Hiếu công, các tài liệu ghi không thống nhất. Sử ký Tư Mã Thiên ghi ông ở ngôi 18 năm, mất khoảng năm 378 TCN. <​i>​Niên biểu lịch sử Trung Quốc</​i>​ của Phương Thi Danh xác định năm ở ngôi cuối cùng của ông là 369 TCN. Con ông là Cơ Câu Tửu lên nối ngôi, tức là Tấn Tĩnh công.
 +</p>
  
 +
 +<​ul><​li>​Sử ký Tư Mã Thiên, các thiên:
 +<​ul><​li><​i>​Tấn thế gia</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Triệu thế gia</​i></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Phương Thi Danh (2001), <​i>​Niên biểu lịch sử Trung Quốc</​i>,​ Nhà xuất bản Thế giới</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Sử ký, Tấn thế gia</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 39</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1253
 +Cached time: 20181011021016
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.476 seconds
 +Preprocessor visited node count: 598/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17015/​2097152 bytes
 +Template argument size: 563/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 701/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 965 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 434.451 ​     1 -total
 + ​94.57% ​ 410.847 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​92.72% ​ 402.842 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  3.84%   ​16.683 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vua_n&#​432;&#​7899;​c_T&#​7845;​n
 +  3.34%   ​14.502 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  0.86%    3.749      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  0.50%    2.155      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7843;​_2
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815091-0!canonical and timestamp 20181011021016 and revision id 40632504
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3450--t-n-ho-n-c-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)