User Tools

Site Tools


3448--tr-m-xla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3448--tr-m-xla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​Maats_Baqa_al_Gharbiyya_infirmary.jpg/​300px-Maats_Baqa_al_Gharbiyya_infirmary.jpg"​ width="​300"​ height="​240"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​Maats_Baqa_al_Gharbiyya_infirmary.jpg/​450px-Maats_Baqa_al_Gharbiyya_infirmary.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​Maats_Baqa_al_Gharbiyya_infirmary.jpg/​600px-Maats_Baqa_al_Gharbiyya_infirmary.jpg 2x" data-file-width="​2192"​ data-file-height="​1751"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một trạm xá ở vùng nông thôn</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Trạm xá</​b>​ hay <​b>​bệnh xá</​b>​ là một cơ sở y tế được đặt tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có nhiệm vụ đảm nhận việc chẩn đoán, khám, chữa bệnh ban đầu hoặc tạm thời đối với các bệnh nhân ở địa phương không có điều kiện chuyển lên các bệnh viện hiện đại và to lớn hơn do thời gian yêu cầu trị bệnh hoặc vì đường sá không thuận lợi. Thông thường trạm xá thực hiện các nhiệm vụ khám và chữa bệnh cho những ca cấp cứu mang tính khẩn cấp, cán bộ y tế ở đây thường thực hiện sơ cứu đối với một số ca bệnh như rắn cắn, đứt chân tay, ngộ độc thực phẩm, gãy xương... hoặc đỡ đẻ.
 +</​p><​p>​Sau khi thực hiện xong sơ cứu nếu vượt quá khả năng của trạm xá thì bệnh nhân sẽ được chuyển lên tuyến trên (các trung tâm y tế hoặc các bệnh viện trong thành phố). Trạm xá đầu tiên được thành lập vào năm 1827 bởi ông Astley Cooper khi ông này cho xây một số trạm ở vùng Piccotts, gần Hemel Hempstead và là bệnh viện đầu tiên cung cấp các dịch vụ y tế miễn phí. Sau đó hình thức này dần đã trở nên mở rộng khắp trong vùng và sau đó trở nên phổ biến bênh cạnh hình thức bệnh viện. Trạm xá thường do y tá quản lý.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​RuyigiHopital.JPG/​300px-RuyigiHopital.JPG"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​RuyigiHopital.JPG/​450px-RuyigiHopital.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​RuyigiHopital.JPG/​600px-RuyigiHopital.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một trạm xá ở Ruyigi, Burundi đang phục vụ cho người dân địa phương</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Trạm xá có một vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, đây là nơi thực hiện việc sơ cứu, khám chữa bệnh ban đầu và là cơ sở y tế gần nhất khi có tai nạn xảy ra. Hình thức trạm xá phù hợp với điều kiện kinh tế khó khắn (ở nông thôn, ngoại ô) hoặc các điều kiện về địa lý (vùng sâu, vùng xa, vùng cao) tuy nhiên trạm xá được trang bị sơ sài so với bệnh viện chính quy.
 +</​p><​p>​Khái niệm ban đầu của trạm xá một bệnh viện nhỏ một nông thôn hẻo lánh với quy mô khoảng 25 giường. Một lợi thế của trạm xá tại các làng là sự quen thuộc các bác sĩ địa phương có thể có với bệnh nhân của họ có thể ảnh hưởng đến điều trị của họ và chi phí chữa trị phù hợp cho những bệnh nhân nghèo. Ở Việt Nam, trạm xá là một trong những nội dung trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn bao gồm: "​Điện,​ đường, trường, trạm"​.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_tr.E1.BA.A1m_x.C3.A1_tr.C3.AAn_th.E1.BA.BF_gi.E1.BB.9Bi"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Một_số_trạm_xá_trên_thế_giới">​Một số trạm xá trên thế giới</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​ul><​li>​The Book of Manchester and Salford; written for the British Medical Association. Manchester: George Falkner &amp; Sons, 1929; pp. 150–51</​li>​
 +<​li>​Từ điển Anh-Việt, Viện Ngôn ngữ học- Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, nhà xuất bản Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, năm 1993, trang 199, mục từ Cottage Hospital</​li>​
 +<​li>​Từ điển Việt-Anh, Lê Khả Kế, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, năm 1995, trang 369, mục từ: Village infirmary</​li></​ul>​
 +<​ul><​li><​i>​Images of England</​i>,​ Definition of Cottage Hospital</​li>​
 +<​li><​i>​Cottage Hospitals - Editorial</​i>,​ Submitted by Alan Longbottom. Original source <​i>​The Builder</​i>​ 1868 Vol XXVI pp145. ngày 29 tháng 2 năm 1868</​li>​
 +<​li>​[1] Wells Cottage Hospital</​li>​
 +<​li>​[2] A guide to Dumfries and Galloway Hospitals, the surviving community or cottage hospitals are clearly evident.</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181016195903
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.138 seconds
 +Preprocessor visited node count: 246/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8389/​2097152 bytes
 +Template argument size: 192/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 838 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​79.553 ​     1 -total
 + ​74.32% ​  ​59.127 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​46.73% ​  ​37.177 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​17.02% ​  ​13.540 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_y_h&#​7885;​c
 + ​15.01% ​  ​11.938 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.06%    7.208      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.37%    6.657      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.51%    3.586      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814373-0!canonical and timestamp 20181016195903 and revision id 41234279
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3448--tr-m-xla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)