User Tools

Site Tools


3447--grand-prairie-texasla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3447--grand-prairie-texasla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Grand Prairie, Texas</​b>​ là một thành phố quận lỵ của quận Dallas, Ellis, Tarrant bang Texas, Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số Hoa Kỳ 2010, thành phố có dân số 175.396 người. Đây là thành phố lớn thứ 133 Hoa Kỳ theo dân số,, là thành phố lớn thứ bang Texas theo dân số. Thành phố có diện tích 72,1 dặm vuông Anh (187 km<​sup>​2</​sup>​)<​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Chuyển đổi: Giá trị “72.1” nên được viết theo tiếng Việt: “72,​1”">​Chuyển đổi: Số không hợp lệ</​span></​i>​]</​sup>,​ mật độ dân số 2432,7 người/​dặm vuông.
 +Grand Prairie là một phần của khu vực giữa Dallas-Fort Worth Metroplex. Grand Prairie là khu ngoại ô của Dallas và Fort Worth và trong năm 2006 đã có dân số 153.812 người.
 +Thành phố Grand Prairie lần đầu tiên được thành lập với tên gọi "​Dechman"​ bởi Alexander McRae Dechman vào năm 1863. Dechman, người đã từ Birdville biết được rằng ông có thể kinh doanh bò và toa xe của mình đối với khu vực quận Dallas. Trong năm 1863, Dechman mua 239 ½ mẫu Anh đất ở phía đông của sông Trinity và 100 mẫu Anh (0,40 km2) đất gỗ ở phía tây của sông với giá chỉ ngang với một toa xe bị hỏng.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Texas
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181011182453
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.074 seconds
 +Preprocessor visited node count: 145/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4582/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​59.995 ​     1 -total
 + ​63.93% ​  ​38.354 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​29.76% ​  ​17.852 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​26.91% ​  ​16.144 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​15.42% ​   9.252      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.13%    2.475      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.39%    0.834      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Texas
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814205-0!canonical and timestamp 20181011182453 and revision id 22337912
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3447--grand-prairie-texasla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)