User Tools

Site Tools


3445--lok-sabhala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3445--lok-sabhala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Lok Sabha</​b>​ (Hindi:​लोक सभा) còn được gọi <​b>​Hạ viện Nhân dân</​b>​ hay <​b>​Viện dân biểu,</​b> ​ là hạ viện của trong hệ thống Quốc hội lưỡng viện của Ấn Độ. Tất cả các thành viên của hạ viện được các cử tri Ấn Độ trực tiếp bầu chọn trên cơ sở phổ thông đầu phiếu, ngoại trừ hai người do Tổng thống Ấn Độ chỉ định. Mọi công dân của Ấn Độ trên 18 tuổi, không phân biệt giới tính, đẳng cấp, tôn giáo hay chủng tộc, đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện đều có quyền bỏ phiếu cho cuộc bầu cử thành viên của Lok Sabha<​sup id="​cite_ref-Lok_Sabha_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Hiến pháp quy định rằng số dân biểu tối đa của Hạ viện là 552 người. Nhiệm kỳ của Viện là 5 năm. Để có thể trở thành thành viên của Lok Sabha, ứng cử viên phải là công dân Ấn Độ, từ 25 năm tuổi trở lên, có sức khỏe tâm thần tốt, không bị phá sản và không bị kết án hình sự. Hiện nay, Viện dân biểu có 545 thành viên<​sup id="​cite_ref-Lok_Sabha_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Đến thời điểm năm 2014, hạ viện có 545 nghị sĩ đại diện cho cử tri lãnh thổ ở các quốc gia, lên đến 20 thành viên đại diện cho các vùng lãnh thổ Liên minh và không có nhiều hơn hai thành viên từ cộng đồng Anh-Ấn có thể được đề cử của Tổng thống của Ấn Độ nếu họ cảm thấy rằng cộng đồng không phải là đầy đủ đại diện. Ghế trong Hạ viện được phân bổ giữa các bang theo dân số theo cách như vậy là tỷ lệ giữa con số và dân số của Nhà nước, cho đến nay, giống nhau cho tất cả các bang<sup id="​cite_ref-Lok_Sabha_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Một số ghế đại biểu được dành riêng cho các tầng lớp xã hội và bộ tộc như là một cơ cấu. Hiện tại không có hạn ngạch trong quốc hội của Ấn Độ cho sự tham gia của phụ nữ, tuy nhiên, Dự luật đề xuất để dành cho phụ nữ 33% số ghế trong Lok Sabha cho phụ nữ.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Phần lớn Tiểu lục địa Ấn Độ nằm dưới sự cai trị của thực dân Anh 1857-1947. Trong thời gian này Quốc vụ khanh của Ấn Độ (cùng với Hội đồng Ấn Độ) là chức vụ thông qua Quốc hội Anh thực hiện quyền lực tại tiểu lục địa Ấn Độ, và văn phòng của Viceroy(Văn phòng Toàn quyền Ấn Độ) với Hội đồng điều hành Ấn Độ bao gồm các quan chức chính phủ Anh. Đạo luật 1861 Hội đồng Ấn Độ quy định một hội đồng lập pháp bao gồm các thành viên của Hội đồng điều hành và các thành viên không chính thức. Đạo luật 1892 Hội đồng Ấn Độ quy định thành lập cơ quan lập pháp ở mỗi tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh và tăng quyền hạn của Hội đồng Lập pháp. Mặc dù các đạo luật tăng số lượng người Ấn Độ vào chính quyền nhưng quyền lực rất hạn chế, và số lượng đại diện khá nhỏ. Đạo luật 1909 Hội đồng Ấn Độ và đạo luật 1919 chính quyền Ấn Độ tiếp tục mở rộng sự tham gia người Ấn Độ vào chính quyền. Đạo luật Ấn Độ độc lập năm 1947 chia lãnh thổ Ấn Độ làm 2 quốc gia mới là Ấn Độ và Pakistan. Quốc hội Lập hiến cũng được chia làm 2 cho mỗi quốc gia, mỗi Quốc hội mới có quyền hạn chuyển giao chủ quyền và có sự thống trị tương ứng.
 +</​p><​p>​Hiến pháp Ấn Độ được thông qua 26/11/1949 và có hiệu lực 26/1/1950 tuyên bố Ấn Độ là quốc gia độc lập, cộng hòa dân chủ.
 +</​p><​p>​Điều 79 Hiến pháp Ấn Độ quy định Quốc hội Ấn Độ bao gồm Tổng thống và 2 viện Rajya Sabha và Lok Sabha.
 +</​p><​p>​Lok Sabha khóa đầu tiên được thành lập 17/4/1952 sau cuộc bầu cử đầu tiên từ 5/​10/​1951-21/​2/​1952.
 +</p>
 +
 +<​p>​Điều 84 Hiến pháp Ấn Độ quy định để trở thành thành viên của Lok Sabha:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Phải là công dân Ấn Độ, và đăng ký trước Ủy ban Bầu cử Ấn Độ hứa hoặc đăng ký theo mẫu theo Chương 3 Hiến pháp Ấn Độ;</​li>​
 +<​li>​Có độ tuổi trên 25;</​li>​
 +<​li>​Có bằng cấp khác được quy định bởi đại diện hoặc luật pháp do Quốc hội;</​li></​ul><​p>​Tuy nhiên trong các điều sau không đủ tư cách:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Là thành viên của tổ chức lợi nhuận;</​li>​
 +<​li>​Không đủ sức khỏe và được tòa tuyên bố;</​li>​
 +<​li>​Không đủ trả nợ;</​li>​
 +<​li>​Không phải công dân Ấn Độ, hoặc mang quốc tịch thứ 2, hay thừa nhận trung thành với Quốc gia hay tổ chức nào đó;</​li>​
 +<​li>​Vi phạm kỷ luật Đảng (theo chương 10 Hiến pháp Ấn Độ); bị loại bỏ dưới Đạo luật 1951 Đại diện Nhân dân;</​li></​ul><​p>​Điều 101 Hiến pháp quy định -Không thể đồng thời là thành viên của cả hai viện- Không thể đồng thời là thành viên của Quốc hội và thành viên Lập pháp của Bang.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​H.E1.BB.87_th.E1.BB.91ng_b.E1.BA.A7u_c.E1.BB.AD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hệ_thống_bầu_cử">​Hệ thống bầu cử</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Lok Sabha được bầu một cách trực tiếp và kín; Mỗi bang được chia thành khu vực bầu cử. Theo Hiến pháp Ấn Độ quy định:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Số ghế trong Lok Sabha đại diện cho toàn bộ các bang của Ấn Độ. Mỗi ghế đại diện cho 1 khu vực bầu cử.</​li>​
 +<​li>​Khu vực bầu cử được dựa theo số dân tại bang đó.</​li></​ul>​
 +<​p>​Lok Sabha có quyền hạn lớn hơn Rajya Sabha:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bỏ phiếu bất tín nhiệm cho Nội các được Lok Sabha bầu và thông qua. Nếu đa số phiếu tán thành, Thủ tướng và Nội các phải từ chức. Tuy nhiên Thủ tướng có thể yêu cầu Tổng thống giải tán Lok Sabha để tổ chức bầu cử trước thời hạn. Tổng thống thường chấp nhận đề nghị này, trừ khi Lok Sabha bầu được Thủ tướng mới với đa số phiếu.</​li>​
 +<​li>​Ngân sách được trình cho Lok Sabha, và sau khi được thông quan gửi tới Rajya Sabha để thảo luận trong 14 ngày. Nếu không được Rajya Sabha thông qua, hoặc sau 14 ngày không có hành động nào hoặc kiến nghị của Rajya Sabha không được Lok Sabha chấp thuận, thì ngân sách sẽ được thông qua. Các ngân sách được Bộ trưởng Tài chính trình trước Quốc hội dưới tên của Tổng thống.</​li>​
 +<​li>​Những vấn đề không liên quan tới tài chính, dự thảo luật được thông qua bởi một trong 2 viện, sau đó được tiếp tục tới viện còn lại có thể xem xét trong thời gian tối đa là 6 tháng. Trong vòng 6 tháng viện không thông qua hoặc không xử lý, hoặc không tán thành với viện kia, dự thảo rơi vào bế tắc. Khi đó tổ chức 1 cuộc họp gồm 2 viện, chủ trì bởi Chủ tịch Lok Sabha với 1 quyết định đa số. Quyền lực của Lok Sabha thường chiếm ưu thế trong tình huống này, bởi Lok Sabha có thành viên gấp đôi Rajya Sabha.</​li>​
 +<​li>​Có quyền tương đương với Rajya Sabha trong vần đề đề xuất dự thảo hoặc sửa đổi Hiến pháp</​li>​
 +<​li>​Có quyền tương đương với Rajya Sabha trong vần đề luận tội Tổng thống.</​li>​
 +<​li>​Có quyền tương đương với Rajya Sabha trong vần đề luận tội các thẩm phán Tòa án Tối cao và Tòa án các Bang.</​li>​
 +<​li>​Có quyền tương đương với Rajya Sabha trong vần đề tuyên bố chiến tranh hoặc ban bố tình trạng khẩn cấp, hoặc trong tình trạng khủng hoảng Hiến pháp trong các Bang.</​li>​
 +<​li>​Nếu Lok Sabha bị giải thể trước hoặc sau tình trạng khẩn cấp quốc gia, Rajya Sabha sẽ trở thành Quốc hội duy nhất. Không thể bị giải tán. Đây là hạn chế của Lok Sabha. Nhưng Tổng thống không thể vượt quá nhiệm kỳ 1 năm từ khi ban bố tình trạng khẩn cấp và sẽ không quá 6 tháng nếu không còn tình trạng khẩn cấp.</​li></​ul>​
 +
 +<​p>​Chủ tịch Lok Sabha là chủ tọa phiên họp của Lok Sabha, hạ viện Ấn Độ. Chủ tịch được bầu tại phiên họp đầu tiên của Lok Sabha, có nhiệm kỳ 5 năm. Chủ tịch là thành viên của Lok Sabha và thường là thành viên của đảng cầm quyền hoặc liên minh đảng cầm quyền.
 +</p>
 +<table class="​wikitable"​ border="​1"><​tbody><​tr><​th rowspan="​2">​Thứ
 +</th>
 +<th rowspan="​2">​Tên
 +</th>
 +<th rowspan="​2">​Chân dung
 +</th>
 +<th colspan="​4">​Nhiệm kỳ
 +</th>
 +<th rowspan="​2"​ colspan="​2">​Đảng
 +</​th></​tr><​tr><​th>​Từ
 +</th>
 +<​th>​Tới
 +</th>
 +<​th>​Kéo dài
 +</th>
 +<​th>​Lok Sabha khóa
 +</​th></​tr><​tr><​td align="​center">​1
 +</td>
 +<​td>​Ganesh Vasudev Mavlankar
 +</td>
 +<td align="​center"​ height="​100px">​—
 +</td>
 +<​td>​15/​5/​1952
 +</td>
 +<​td>​27/​2/​1956
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000003.000000</​span>​3 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000288.000000</​span>​288 ngày
 +</td>
 +<td rowspan="​2"​ align="​center">​1
 +</td>
 +<td rowspan="​8">​Đảng Quốc Đại Ấn Độ
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ rowspan="​2">​2
 +</td>
 +<td rowspan="​2">​M. A. Ayyangar
 +</td>
 +<td align="​center"​ rowspan="​2"​ height="​100px">​—
 +</td>
 +<​td>​8/​3/​1956
 +</td>
 +<​td>​10/​5/​1957
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000001.000000</​span>​1 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000063.000000</​span>​63 ngày
 +</​td></​tr><​tr><​td>​11/​5/​1957
 +</td>
 +<​td>​16/​4/​962
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000004.000000</​span>​4 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000340.000000</​span>​340 ngày
 +</td>
 +<td align="​center">​2
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​3
 +</td>
 +<​td>​Sardar Hukam Singh
 +</td>
 +<td align="​center"​ height="​100px">​—
 +</td>
 +<​td>​17/​4/​1962
 +</td>
 +<​td>​16/​3/​1967
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000004.000000</​span>​4 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000333.000000</​span>​333 ngày
 +</td>
 +<td align="​center">​3
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​4
 +</td>
 +<​td>​Neelam Sanjiva Reddy
 +</td>
 +<td align="​center"​ height="​100px">​—
 +</td>
 +<​td>​17/​3/​1967
 +</td>
 +<​td>​19/​7/​1969
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000002.000000</​span>​2 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000124.000000</​span>​124 ngày
 +</td>
 +<td align="​center"​ rowspan="​2">​4
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ rowspan="​2">​5
 +</td>
 +<td rowspan="​2">​Gurdial Singh Dhillon
 +</td>
 +<td rowspan="​2"​ align="​center"​ height="​100px">​—
 +</td>
 +<​td>​8/​8/​1969
 +</td>
 +<​td>​19/​3/​1971
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000001.000000</​span>​1 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000221.000000</​span>​221 ngày
 +</​td></​tr><​tr><​td>​22/​3/​1971
 +</td>
 +<​td>​1/​12/​1975
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000004.000000</​span>​4 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000254.000000</​span>​254 ngày
 +</td>
 +<td align="​center"​ rowspan="​2">​5
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​6
 +</td>
 +<​td>​Bali Ram Bhagat
 +</td>
 +<td align="​center"​ height="​100px">​—
 +</td>
 +<​td>​15/​1/​1976
 +</td>
 +<​td>​25/​3/​1977
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000001.000000</​span>​1 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000069.000000</​span>​69 ngày
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​(4)
 +</td>
 +<​td>​Neelam Sanjiva Reddy
 +</td>
 +<td align="​center"​ height="​100px">​—
 +</td>
 +<​td>​26/​3/​1977
 +</td>
 +<​td>​13/​7/​1977
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000</​span>​0 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000109.000000</​span>​109 ngày
 +</td>
 +<td rowspan="​2"​ align="​center">​6
 +</td>
 +<td rowspan="​2">​Đảng Janata
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​7
 +</td>
 +<​td>​K. S. Hegde
 +</td>
 +<​td><​img alt="​K. S. Hegde.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​K._S._Hegde.jpg/​75px-K._S._Hegde.jpg"​ width="​75"​ height="​106"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​K._S._Hegde.jpg/​113px-K._S._Hegde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​7/​79/​K._S._Hegde.jpg 2x" data-file-width="​124"​ data-file-height="​176"/>​
 +</td>
 +<​td>​21/​7/​1977
 +</td>
 +<​td>​21/​1/​1980
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000002.000000</​span>​2 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000184.000000</​span>​184 ngày
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ rowspan="​2">​8
 +</td>
 +<td rowspan="​2">​Balram Jakhar
 +</td>
 +<td rowspan="​2"><​img alt="​Dr Balram Jakhar.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Dr_Balram_Jakhar.jpg/​75px-Dr_Balram_Jakhar.jpg"​ width="​75"​ height="​98"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Dr_Balram_Jakhar.jpg/​113px-Dr_Balram_Jakhar.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Dr_Balram_Jakhar.jpg/​150px-Dr_Balram_Jakhar.jpg 2x" data-file-width="​390"​ data-file-height="​510"/>​
 +</td>
 +<​td>​22/​1/​1980
 +</td>
 +<​td>​15/​1/​1985
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000004.000000</​span>​4 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000359.000000</​span>​359 ngày
 +</td>
 +<td align="​center">​7
 +</td>
 +<td rowspan="​2">​Đảng Quốc Đại Ấn Độ
 +</​td></​tr><​tr><​td>​16/​1/​1985
 +</td>
 +<​td>​18/​12/​1989
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000004.000000</​span>​4 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000336.000000</​span>​336 ngày
 +</td>
 +<td align="​center">​8
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​9
 +</td>
 +<​td>​Rabi Ray
 +</td>
 +<td align="​center"​ height="​100px">​—
 +</td>
 +<​td>​19/​12/​1989
 +</td>
 +<​td>​9/​7/​1991
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000001.000000</​span>​1 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000202.000000</​span>​202 ngày
 +</td>
 +<td align="​center">​9
 +</td>
 +<​td>​Janata Dal
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​10
 +</td>
 +<​td>​Shivraj Patil
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Shivraj Patil.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Shivraj_Patil.jpg/​75px-Shivraj_Patil.jpg"​ width="​75"​ height="​100"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Shivraj_Patil.jpg/​113px-Shivraj_Patil.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Shivraj_Patil.jpg/​150px-Shivraj_Patil.jpg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​800"/>​
 +</td>
 +<​td>​10/​7/​1991
 +</td>
 +<​td>​22/​5/​1996
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000004.000000</​span>​4 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000317.000000</​span>​317 ngày
 +</td>
 +<td align="​center">​10
 +</td>
 +<td rowspan="​2">​Đảng Quốc Đại Ấn Độ
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​11
 +</td>
 +<​td>​P. A. Sangma
 +</td>
 +<td align="​center"​ height="​100px">​—
 +</td>
 +<​td>​23/​5/​1996
 +</td>
 +<​td>​23/​3/​1998
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000001.000000</​span>​1 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000304.000000</​span>​304 ngày
 +</td>
 +<td align="​center">​11
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ rowspan="​2">​12
 +</td>
 +<td rowspan="​2">​G. M. C. Balayogi
 +</td>
 +<td rowspan="​2"​ align="​center"​ height="​100px">​—
 +</td>
 +<​td>​24/​3/​1998
 +</td>
 +<​td>​19/​10/​1999
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000001.000000</​span>​1 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000209.000000</​span>​209 ngày
 +</td>
 +<td align="​center">​12
 +</td>
 +<td rowspan="​2">​Đảng Telugu Desam
 +</​td></​tr><​tr><​td>​22/​10/​1999
 +</td>
 +<​td>​3/​3/​2002
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000002.000000</​span>​2 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000132.000000</​span>​132 ngày
 +</td>
 +<td rowspan="​2"​ align="​center">​13
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​13
 +</td>
 +<​td>​Manohar Joshi
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Manohar Joshi cropped.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​Manohar_Joshi_cropped.jpg/​75px-Manohar_Joshi_cropped.jpg"​ width="​75"​ height="​110"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​Manohar_Joshi_cropped.jpg/​113px-Manohar_Joshi_cropped.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​Manohar_Joshi_cropped.jpg/​150px-Manohar_Joshi_cropped.jpg 2x" data-file-width="​317"​ data-file-height="​463"/>​
 +</td>
 +<​td>​10/​5/​2002
 +</td>
 +<​td>​2/​6/​2004
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000002.000000</​span>​2 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000023.000000</​span>​23 ngày
 +</td>
 +<​td>​Shiv Sena
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​14
 +</td>
 +<​td>​Somnath Chatterjee
 +</td>
 +<td align="​center"​ height="​100px">​—
 +</td>
 +<​td>​4/​6/​2004
 +</td>
 +<​td>​31/​5/​2009
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000004.000000</​span>​4 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000361.000000</​span>​361 ngày
 +</td>
 +<td align="​center">​14
 +</td>
 +<​td>​Đảng Cộng sản Ấn Độ (Marxist)
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​15
 +</td>
 +<​td>​Meira Kumar
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Meira Kumar.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Meira_Kumar.jpg/​75px-Meira_Kumar.jpg"​ width="​75"​ height="​100"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Meira_Kumar.jpg/​113px-Meira_Kumar.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Meira_Kumar.jpg/​150px-Meira_Kumar.jpg 2x" data-file-width="​256"​ data-file-height="​340"/>​
 +</td>
 +<​td>​4/​6/​2009
 +</td>
 +<​td>​4/​6/​2014
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000005.000000</​span>​5 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000</​span>​0 ngày
 +</td>
 +<td align="​center">​15
 +</td>
 +<​td>​Đảng Quốc Đại Ấn Độ
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​16
 +</td>
 +<​td>​Sumitra Mahajan
 +</td>
 +<td align="​center"​ height="​100px">​—
 +</td>
 +<​td>​6/​6/​2014
 +</td>
 +<​td><​i>​Đương nhiệm</​i>​
 +</td>
 +<​td><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000004.000000</​span>​4 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000146.000000</​span>​146 ngày
 +</td>
 +<td align="​center">​16
 +</td>
 +<​td>​Đảng Bharatiya Janata
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​p>​Phó Chủ tịch Lok Sabha là người đứng sau Chủ tịch trong Lok Sabha. Là Quyền chủ tịch của Lok Sabha trong trường hợp Chủ tịch không đảm đương được công việc của mình như vấn đề về sức khỏe...Phó Chủ tịch được bầu trong phiên họp đầu tiên của Lok Sabha, và có nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm kỳ chỉ kết thúc sớm khi từ chức hoặc do Lok Sabha ra nghị quyết miễn nhiệm.
 +</p>
 +<​p><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +<​h3><​span id="​Phi.C3.AAn_h.E1.BB.8Dp_v.C3.A0_th.E1.BB.9Di_gian"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phiên_họp_và_thời_gian">​Phiên họp và thời gian</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Có 3 phiên họp diễn ra trong năm:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Phiên họp ngân sách: từ tháng 2- tháng 5</​li>​
 +<​li>​Phiên họp mùa mưa: từ tháng 7- tháng 9</​li>​
 +<​li>​Phiên họp mùa đông:từ tháng 11- giữa tháng 12</​li></​ul><​h3><​span id="​Quy_.C4.91.E1.BB.8Bnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Quy_định">​Quy định</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Các Quy định thủ tục và Quản lý Nghị sự trong Lok Sabha và sự điều khiển của Chủ tịch trước và trong phiên họp của Lok Sabha là các quy định chủ yếu trong mỗi phiên họp Lok Sabha. Các vần đề nghị sự được gửi tới thành viên của Nội các và được Chủ tịch thông qua. Trước đó danh sách vần đề nghị sự được in và gửi cho thành viên của Lok Sabha. Đối với những vần đề khác thì sẽ được thông qua Ủy ban tư vấn Nghị sự Lok Sabha xem xét có đưa ra phiên họp không.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181030032838
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.364 seconds
 +Real time usage: 0.437 seconds
 +Preprocessor visited node count: 8311/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 57417/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12570/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 17/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3507/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.052/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.24 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 313.791 ​     1 -total
 + ​44.22% ​ 138.755 ​    21 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Age_in_years_and_days
 + ​39.85% ​ 125.046 ​    42 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nts
 + ​30.69% ​  ​96.305 ​    21 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y/​ng&​agrave;​y
 + ​27.87% ​  ​87.439 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ngh&#​7883;​_vi&#​7879;​n
 + ​24.44% ​  ​76.692 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.87% ​  ​71.772 ​    21 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tu&#​7893;​i_theo_ng&​agrave;​y
 + ​21.35% ​  ​67.008 ​    42 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_ng&​agrave;​y_Gregory
 + ​14.24% ​  ​44.669 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​iacute;​nh_tr&#​7883;​_&#​7844;​n_&#​272;&#​7897;​
 + ​13.40% ​  ​42.038 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sidebar_with_collapsible_lists
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​813817-0!canonical and timestamp 20181030032837 and revision id 30185802
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3445--lok-sabhala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)