User Tools

Site Tools


3443--hms-bermudala-gi

Tám tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh từng mang cái tên HMS Bermuda, được đặt theo lãnh thổ Bermuda:

3443--hms-bermudala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)