User Tools

Site Tools


3439--danh-s-ch-th-nh-ph-serbiala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3439--danh-s-ch-th-nh-ph-serbiala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​noviewer thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px"><​div class="​thumbcaption">​Administrative cities of Serbia</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Đây là <​b>​danh sách thành phố và thị xã ở Serbia</​b>,​ theo tiêu chuẩn của Cục thống kê Cộng hòa Serbia, phân loại các khu định cư thành <​i>​đô thị</​i>​ và <​i>​nông thôn</​i>,​ không chỉ dựa vào quy mô mà dựa vào các tiêu chuẩn pháp lý và hành chính.<​sup id="​cite_ref-popis_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p><​i>​Các thành phố</​i>​ theo nghĩa hành chính được định nghĩa trong Luật Tổ chức lãnh thổ. Các thành phố được hưởng quy chế đặc biệt về tự trị và chính quyền tự trị do chúng có các nghị viện dân sự và các cơ quan hành pháp, thị trưởng được chọn thông qua phổ thông đầu phiếu bởi những công dân ở khu vực bầu cử địa phương. Thủ đô Beograd là thành phố duy nhất ngang cấp quận. Tất cả các thành phố khác cấp khu tự quản hay dưới quận.<​sup id="​cite_ref-zakon_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​
 +Đến thời điểm 2008, các thành phố sau có quyền thành phố hành chính chính thức:<​sup id="​cite_ref-zakon_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Điều tra dân số năm 2002 chỉ được tổ chức ở các lãnh thổ Trung Serbia và Vojvodina. Theo tiêu chuẩn thống kê, các khu định cư sau được phân loại là "​thành thị" (thành phố hoặc thị xã).
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1302
 +Cached time: 20181010170234
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.292 seconds
 +Real time usage: 0.368 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2547/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35762/​2097152 bytes
 +Template argument size: 625/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 5/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1339/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.086/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 140.707 ​     1 -total
 + ​88.47% ​ 124.479 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map+
 + ​60.28% ​  ​84.818 ​    24 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map~
 +  8.41%   ​11.840 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.88%    6.861      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sr_icon
 +  3.43%    4.825      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Languageicon
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​812776-0!canonical and timestamp 20181010170234 and revision id 41644808
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3439--danh-s-ch-th-nh-ph-serbiala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)