User Tools

Site Tools


3439--danh-s-ch-th-nh-ph-serbiala-gi

Administrative cities of Serbia

Đây là danh sách thành phố và thị xã ở Serbia, theo tiêu chuẩn của Cục thống kê Cộng hòa Serbia, phân loại các khu định cư thành đô thịnông thôn, không chỉ dựa vào quy mô mà dựa vào các tiêu chuẩn pháp lý và hành chính.[1]

Các thành phố theo nghĩa hành chính được định nghĩa trong Luật Tổ chức lãnh thổ. Các thành phố được hưởng quy chế đặc biệt về tự trị và chính quyền tự trị do chúng có các nghị viện dân sự và các cơ quan hành pháp, thị trưởng được chọn thông qua phổ thông đầu phiếu bởi những công dân ở khu vực bầu cử địa phương. Thủ đô Beograd là thành phố duy nhất ngang cấp quận. Tất cả các thành phố khác cấp khu tự quản hay dưới quận.[2] Đến thời điểm 2008, các thành phố sau có quyền thành phố hành chính chính thức:[2]

Điều tra dân số năm 2002 chỉ được tổ chức ở các lãnh thổ Trung Serbia và Vojvodina. Theo tiêu chuẩn thống kê, các khu định cư sau được phân loại là "thành thị" (thành phố hoặc thị xã).

3439--danh-s-ch-th-nh-ph-serbiala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)