User Tools

Site Tools


3437--l-ng-thanh-nghla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3437--l-ng-thanh-nghla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Lương Thanh Nghị</​b>​ (sinh 1965) là một chính khách và nhà ngoại giao Việt Nam. Ông từng là Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thứ 6 đồng thời là Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí của Bộ Ngoại giao từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 2 năm 2014. Từ tháng 2/2014 đến tháng 5/2017, ông là Đại sứ Việt Nam tại Úc, kiêm nhiệm Vanuatu, Quần đảo Marshall, Micronesia và Solomon.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Sau khi kết thúc nhiệm kỳ về nước, từ tháng 7/2017, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.
 +</p>
  
 +<​p>​Sinh ngày 6 tháng 7 năm 1965, ông tốt nghiệp Đại học Ngoại giao năm 1988. Từ 1989 - 1992, công tác tại Trung tâm Báo chí Nước ngoài, Bộ Ngoại giao. Từ 7/1993 - 2003, công tác tại Trung tâm Hướng dẫn Báo chí Nước ngoài, Bộ Ngoại giao.
 +</​p><​p>​Ông Lương Thanh Nghị từng là Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản (2003-2006);​ Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao (2006-2008). Từ tháng 3 năm 2008, làm Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Báo chí Nước ngoài, Bộ Ngoại giao. Ông Lương Thanh Nghị thông thạo tiếng Anh và có thể sử dụng tiếng Nhật Bản.
 +</​p><​p>​Ngày 12 tháng 9 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lương Thanh Nghị giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thay bà Nguyễn Phương Nga được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181010160004
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.125 seconds
 +Preprocessor visited node count: 334/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16470/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2958/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.59 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​82.220 ​     1 -total
 + ​59.02% ​  ​48.528 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​42.00% ​  ​34.533 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​22.69% ​  ​18.657 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&#​432;&#​7901;​i_Ph&​aacute;​t_ng&​ocirc;​n_B&#​7897;​_Ngo&#​7841;​i_giao_C&#​7897;​ng_h&​ograve;​a_X&​atilde;​_h&#​7897;​i_Ch&#​7911;​_ngh&#​297;​a_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​18.71% ​  ​15.384 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.99% ​  ​10.678 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​11.24% ​   9.239      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.77%    6.390      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  5.42%    4.453      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.99%    4.102      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​816096-0!canonical and timestamp 20181010160004 and revision id 38045364
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3437--l-ng-thanh-nghla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)