User Tools

Site Tools


3435--x-y-d-ng-tinh-g-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3435--x-y-d-ng-tinh-g-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Xây dựng tinh gọn</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​Lean Construction</​i>​),​ là một sự kết hợp của nghiên cứu và phát triển cơ bản trong thiết kế và thi công xây dựng phỏng theo các nguyên lý và thực tiễn của sản xuất tinh gọn vào quá trình thiết kế tiệm cận với thi công xây dựng (rút ngắn quá trình từ thiết kế đến thi công). Không giống như sản xuất công nghiệp, xây dựng là quá trình sản xuất dựa trên dự án. Xây dựng tinh gọn có liên quan với việc theo đuổi toàn diện cải tiến đồng thời và liên tục trong tất cả các chiều của môi trường xây dựng và môi trường tự nhiên: thiết kế, xây dựng, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, bảo hành bảo trì, cải tạo sửa chữa, và xây dựng lại (Abdelhamid 2007). Cách tiếp cận này sẽ cố gắng để quản lý và cải thiện quy trình xây dựng với chi phí tối thiểu và giá trị tối đa bằng cách xem xét nhu cầu của khách hàng. (Koskela et al 2002)
 +</​p><​p>​Thuật ngữ "Xây dựng tinh gọn" (Lean Construction) được đưa ra bởi Tập đoàn Quốc tế về Xây dựng Tinh gọn (<​i>​International Group for Lean Construction</​i>​) trong phiên họp đầu tiên vào năm 1993. (Gleeson et al 2007)
 +</p>
  
 +<​p>​Tham luận hội thảo Xây dựng tinh gọn của Lauri Koskela vào năm 1992, thách thức cộng đồng quản lý xây dựng bằng việc xem xét những bất cập của mô hình cân bằng <​b>​thời gian-chi phí-chất lượng</​b>​ (tam giác quản lý dự án).
 +</​p><​p>​Bằng chứng từ nghiên cứu và quan sát chỉ ra rằng các mô hình khái niệm của Quản lý xây dựng và các công cụ nó sử dụng (là cơ cấu phân chia công việc, Phương pháp Đường găng, và quản lý giá trị thu được).
 +</p>
 +
 +<​p>​Xây dựng tinh gọn là "<​i>​cách để thiết kế các hệ thống sản xuất nhằm giảm thiểu sự lãng phí vật liệu, thời gian, và nỗ lực để tạo ra lượng giá trị (lợi nhuận) lớn nhất có thể.</​i>​ (Koskela et al 2002)"​. Việc thiết kế một hệ thống sản xuất để đạt được tuyên bố kết thúc chỉ có thể thông qua sự hợp tác của tất cả các bên tham gia dự án (Chủ đầu tư (chủ sở hữu bất động sản), Tư vấn Thiết kế (kiến trúc và kỹ thuật), các Nhà thầu xây dựng, Ban quản trị bất động sản (Ban quản lý vận hành công trình), Người sử dụng cuối cùng (người thuê nhà)) ngay từ các giai đoạn ban đầu của dự án. Trong khi xây dựng tinh gọn giống hệt với sản xuất tinh gọn về tinh thần (cơ bản), thì xây dựng tinh gọn lại khác biệt về việc nó đã được hình thành (thai nghén) như thế nào cũng như làm thế nào nó được thực hiện tốt. <​i>​While lean construction is identical to Lean Production in spirit, it is different in how it was conceived as well how it is practiced.</​i>​
 +</​p><​p>​Tinh thần chung bắt nguồn từ các nguyên tắc chia sẻ sau: <​i>​The common spirit flows from shared principles:</​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tối ưu hóa toàn bộ hệ thống thông qua hợp tác và học tập có hệ thống. <​i>​Whole System Optimisation through Collaboration and systematic learning</​i></​li>​
 +<​li>​Cải tiến liên tục/theo đuổi sự hoàn hảo liên quan đến tất cả mọi người trong hệ thống. <​i>​continual improvement/​pursuit of perfection involving everyone in the system</​i></​li></​ul>​
 +
 +<​ul><​li>​Abdelhamid (2007). ​ Lean Construction Principles. ​ Graduate class offering at Michigan State University. http://​www.slideshare.net/​tabdelhamid/​lean-construction-introduction</​li>​
 +<​li>​Abdelhamid,​ T., S. (2004). ​ "The Self-Destruction and Renewal of LEAN CONSTRUCTION Theory: ​ A Prediction From Boyd’s Theory"​. ​ Proceedings of the 12th Annual Conference of the International Group for Lean Construction,​ 03-ngày 6 tháng 8 năm 2004, Helsingør, Denmark.</​li>​
 +<​li>​Abdelhamid,​ T.S., El-Gafy, M., and Salem, O. (2008). ​ "Lean Construction: ​ Fundamentals And Principles." ​ American Professional Constructor‎ Journal.</​li>​
 +<​li>​Ballard,​ G. and Howell, G. (1994a). "​Implementing Lean Construction:​ Stabilizing Work Flow." Proceedings of the 2nd Annual Meeting of the International Group for Lean Construction,​ Santiago, Chile.</​li>​
 +<​li>​Ballard,​ G. and Howell, G. (1994b). "​Implementing Lean Construction:​ Improving Performance Behind the Shield."​ Proceedings of the 2nd Annual Meeting of the International Group for Lean Construction,​ Santiago, Chile.</​li>​
 +<​li>​Ballard,​ G. and Howell, G. (1998). ​ "​Shielding Production: Essential Step in Production Control"​. ​ Journal of Construction Engineering and Project Management, Vol. 124, No. 1, pp. 11 – 17.</​li>​
 +<​li>​Ballard,​ G., and Howell, G. A. (2003). ​ "​Competing Construction Management Paradigms." ​ Proceedings of the 2003 ASCE Construction Research Congress, 19–ngày 21 tháng 3 năm 2003, Honolulu, Hawaii.</​li>​
 +<​li>​Ballard,​ Glenn (1994). "The Last Planner."​ Northern California Construction Institute Spring Conference, Monterey, CA, April, 1994.</​li>​
 +<​li>​Ballard,​ Glenn (2000a), Ph.D. thesis, University of Birmingham</​li>​
 +<​li>​Ballard,​ Glenn (2000b). "Lean Project Delivery Systems."​ LCI white paper-8, (Revision 1)</​li>​
 +<​li>​Bertelsen,​ S. (2003a). "​Complexity – Construction in a New Perspective"​. ​ Proceedings of the 11th Annual Meeting of the International Group for Lean Construction,​ Blacksburg, Virginia, USA.</​li>​
 +<​li>​Bertelsen,​ S. (2003b). "​Construction as a Complex System",​ Proceedings of the 11th Annual Meeting of the International Group for Lean Construction,​ Blacksburg, Virginia.</​li>​
 +<​li>​Bertselen,​ S. and Koskela, L. (2002). ​ "​Managing The Three Aspects Of Production In Construction." ​ Proceedings of the 10th Conference of the International Group for Lean Construction,​ Gramado, Brazil, August 6–8.</​li>​
 +<​li>​Cain,​ C. T. (2003). ISBN 0-415-28965-3. '​Building Down Barriers-A Guide to Construction Best Practice'​. A simple guidebook explaining supply chain management and lean thinking, primarily aimed at the demand-side client.</​li>​
 +<​li>​Cain,​ C. T. (2004b). '​Performance Measurement for Construction Profitability'​. ISBN 1-4051-1462-2. A detailed action-learning guidebook aimed at supply-side construction firms (including trades contractors) explaining why performance measurement is the key to lean construction.</​li>​
 +<​li>​Cain,​ C.T. (2004a). ISBN 1-4051-1086-4. '​Profitable Partnering for Lean Construction'​. A detailed action-learning guidebook that explains how to set up the extended lean enterprises that are the essential first step towards lean construction. The book provides case history evidence that the approach advocated can deliver savings of over 30% and explains what clients need to do differently to enable lean construction to flourish.</​li>​
 +<​li>​Construction Management Association of America (2006). ​  "​Sixth Annual Survey of Owners." ​ FMI, Management Consulting, http://​cmaanet.org/​user_images/​sixth_owners_survey.pdf (visited 6/​11/​06).</​li>​
 +<​li>​Gleeson,​ F. and Townend J. (2007). "Lean construction in the corporate world of the U.K. construction industry",​ University of Manchester, School of Mechanical, Aerospace, Civil and Construction Engineering.</​li>​
 +<​li>​Howell,​ G. A. (1999). "What is Lean Construction."​ Lean Construction Institute</​li>​
 +<​li>​Koskela,​ L. (1992). ​ "​Application of the New Production Philosophy to Construction"​. Technical Report # 72, Center for Integrated Facility Engineering,​ Department of Civil Engineering,​ Stanford University, CA. www.leanconstruction.org/​pdf/​Koskela-TR72.pdf 10 mar 07</​li>​
 +<​li>​Koskela,​ L. (2000). An exploration towards a production theory and its application to construction,​ VVT Technical Research Centre of Finland.</​li>​
 +<​li>​Koskela,​ L. and Howell, G., (2002). ​ "The Underlying Theory of Project Management is Obsolete." ​ Proceedings of the PMI Research Conference, 2002, Pg. 293-302.</​li>​
 +<​li>​Koskela,​ L., Howell, G., Ballard, G., and Tommelein, I. (2002). ​ "The Foundations of Lean Construction." ​ Design and Construction:​ Building in Value, ​ R. Best, and G. de Valence, eds., Butterworth-Heinemann,​ Elsevier, Oxford, UK.</​li>​
 +<​li>​Kuhn,​ T. S. (1970). ​ The Structure of Scientific Revolutions. ​ University of Chicago Press.</​li>​
 +<​li>​Lichtig,​ W. (2005). ​ "Ten Key Decisions to A Successful Construction Project." ​ American Bar Association,​ Forum on the Construction Industry, September 29–30, 2005, Toronto, Canada.</​li>​
 +<​li>​Mastroianni,​ R. and Abdelhamid, T. S (2003). ​ "The Challenge: The Impetus For Change To Lean Project Delivery"​. ​  ​Proceedings of the 11th Annual Conference for Lean Construction,​ 22–ngày 24 tháng 7 năm 2003, Blacksburg, Virginia, 610-621.</​li>​
 +<​li>​Owen Matthews, Gregory A. Howell (2005). ​ Integrated Project Delivery An Example of Relational Contracting. ​ Lean Construction Journal.</​li>​
 +<​li>​Owen Matthews, Gregory A. Howell, and Panagiotis Mitropoulos (2003). ​ Aligning The Lean Organization:​ A Contractual Approach"​. ​ Proceedings of the 11th conference of the international group for lean construction,​ Blacksburg, Virginia, 22–ngày 24 tháng 7 năm 2003.</​li>​
 +<​li>​Salem,​ O., Solomon, J., Genaidy, A., and Luegring, M. (2005). ​ "Site Implementation and Assessment of Lean Construction Techniques." ​ Lean Construction Journal, 2(2), pp. 1–21.</​li>​
 +<​li>​Sowards,​ Dennis, "​5S’s that would make any CEO Happy,"​ Contractor Magazine, May 2004.</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw2180
 +Cached time: 20181010140702
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.028 seconds
 +Real time usage: 0.032 seconds
 +Preprocessor visited node count: 56/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 147/2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​   3.419      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +100.00% ​   3.419      1 -total
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815498-0!canonical and timestamp 20181010140702 and revision id 22153455
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3435--x-y-d-ng-tinh-g-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)