User Tools

Site Tools


3433--khu-barking-v-dagenham-c-a-lu-n-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3433--khu-barking-v-dagenham-c-a-lu-n-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Khu Barking và Dagenham<​br/>​của Luân Đôn</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Khu tự quản Luân Đôn  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Barking và Dagenham trong Đại Luân Đôn" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a8/​LondonBarkingDagenham.svg/​150px-LondonBarkingDagenham.svg.png"​ width="​150"​ height="​116"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a8/​LondonBarkingDagenham.svg/​225px-LondonBarkingDagenham.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a8/​LondonBarkingDagenham.svg/​300px-LondonBarkingDagenham.svg.png 2x" data-file-width="​962"​ data-file-height="​744"/><​br/><​small>​Barking và Dagenham trong Đại Luân Đôn</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Khu Barking và Dagenham của Luân Đôn trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​21.361%;​left:​50.032%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Khu Barking và Dagenham của Luân Đôn" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Khu Barking và Dagenham của Luân Đôn" width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Khu Barking và Dagenham<​br/>​của Luân Đôn</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia có chủ quyền</​th><​td>​
 +Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Quốc gia lập hiến</​th><​td>​
 +Anh</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Hạt nghi lễ</​th><​td>​
 +Đại Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tư cách</​th><​td>​
 +Khu tự quản Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tổng hành dinh</​th><​td>​
 +1 Town Square, Barking</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Sáp nhập</​th><​td>​
 +1 tháng 4, 1965</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Kiểu</​th><​td>​
 +Hội đồng hạt Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thành phần</​th><​td class="​agent">​
 +Barking và Dagenham Hội đồng hạt Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Người đứng đầu</​th><​td>​
 +Nhà lãnh đạo và Nội các (Lao động)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thị trưởng</​th><​td>​
 +Cllr N S Gill</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • MPs</​th><​td>​
 +Jon Cruddas (Lao động)<​br/>​Margaret Hodge (Lao động)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Hội đồng Luân Đôn</​th><​td>​
 +John Biggs (Lao động) thành viên hội đồng lập pháp City and East Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Quốc hội Liên minh châu Âu</​th><​td>​
 +Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +1,​393 mi<​sup>​2</​sup>​ (36,​09 km<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Thứ hạng diện tích</​th><​td>​
 +299th (of 326)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2008)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +168,​900</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thứ hạng</​th><​td>​
 +Bản mẫu:​EnglishDistrictRank (of 326)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +120/​mi<​sup>​2</​sup>​ (47/​km<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Sắc tộc<​sup id="​cite_ref-EthnicEstimatesFor2005_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +72.8% người Anh da trắng<​br/>​1.5% người Ireland da trắng<​br/>​3.9% người da trắng khác<​br/>​1.0% người Caribe da trắng và đen<​br/>​0.5% người châu Phi da trắng và đen<​br/>​0.4% người da trắng và châu Á<​br/>​0.5% người lai khác<​br/>​2.8% người Ấn Độ<​br/>​2.2% người Pakistani<​br/>​1.1% người Bangladesh<​br/>​1.0% người châu Á khác<​br/>​2.4% người Caribe da đen<​br/>​7.6% người châu Phi da đen<​br/>​0.5% người da đen khác<​br/>​0.9% người Hoa<​br/>​1.3% khác</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mã ONS<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +00AB</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +GMT (UTC0)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +BST (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​IG,​ RM</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã điện thoại</​th><​td>​
 +020</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã ISO 3166</​th><​td class="​nickname">​
 +GB-BDG <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thành phố kết nghĩa</​th><​td>​
 +Tczew, Witten <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Lực lượng cảnh sát</​th><​td>​
 +Cảnh sát Thủ đô</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +<span class="​url">​www<​wbr/>​.barking-dagenham<​wbr/>​.gov<​wbr/>​.uk</​span></​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
3433--khu-barking-v-dagenham-c-a-lu-n-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)