User Tools

Site Tools


3423--quy-n-c-ng-d-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3423--quy-n-c-ng-d-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Quyền công dân</​b>​ là quyền được làm công dân của một cộng đồng xã hội, chính trị, hoặc quốc gia.
 +</​p><​p>​Địa vị của công dân, theo Khế ước xã hội, là phải mang cả quyền và trách nhiệm. Công dân năng động là một lý thuyết cho rằng mọi công dân phải làm việc vì sự tiến bộ của cộng đồng thông qua sự tham gia kinh tế, công cộng, hoạt động tình nguyện và các nỗ lực khác để cải thiện cuộc sống cho tất cả các công dân. Theo dòng chảy này, các trường học ở vài nước trên thế giới cung cấp chương trình giáo dục công dân.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li><​span class="​citation book">​Archibugi,​ Daniele (2008). <​i>​The Global Commonwealth of Citizens. Toward Cosmopolitan Democracy</​i>​. Princeton University Press. ISBN 978-1400829767.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AQuy%E1%BB%81n+c%C3%B4ng+d%C3%A2n&​amp;​rft.au=Archibugi%2C+Daniele&​amp;​rft.aulast=Archibugi%2C+Daniele&​amp;​rft.btitle=The+Global+Commonwealth+of+Citizens.+Toward+Cosmopolitan+Democracy&​amp;​rft.date=2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-1400829767&​amp;​rft.pub=Princeton+University+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Carens,​ Joseph (2000). <​i>​Culture,​ Citizenship,​ and Community: A Contextual Exploration of Justice as Evenhandedness</​i>​. Oxford University Press. ISBN 978-0198297680.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AQuy%E1%BB%81n+c%C3%B4ng+d%C3%A2n&​amp;​rft.au=Carens%2C+Joseph&​amp;​rft.aulast=Carens%2C+Joseph&​amp;​rft.btitle=Culture%2C+Citizenship%2C+and+Community%3A+A+Contextual+Exploration+of+Justice+as+Evenhandedness&​amp;​rft.date=2000&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0198297680&​amp;​rft.pub=Oxford+University+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Heater,​ Derek (2004). <i>A Brief History of Citizenship</​i>​. NYU Press. ISBN 978-0814736722.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AQuy%E1%BB%81n+c%C3%B4ng+d%C3%A2n&​amp;​rft.au=Heater%2C+Derek&​amp;​rft.aufirst=Derek&​amp;​rft.aulast=Heater&​amp;​rft.btitle=A+Brief+History+of+Citizenship&​amp;​rft.date=2004&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0814736722&​amp;​rft.pub=NYU+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Kymlicka,​ Will (1995). <​i>​Multicultural Citizenship:​ A Liberal Theory of Minority Rights</​i>​. Oxford University Press. ISBN 978-0198290919.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AQuy%E1%BB%81n+c%C3%B4ng+d%C3%A2n&​amp;​rft.au=Kymlicka%2C+Will&​amp;​rft.aufirst=Will&​amp;​rft.aulast=Kymlicka&​amp;​rft.btitle=Multicultural+Citizenship%3A+A+Liberal+Theory+of+Minority+Rights&​amp;​rft.date=1995&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0198290919&​amp;​rft.pub=Oxford+University+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Maas,​ Willem (2007). <​i>​Creating European Citizens</​i>​. Rowman &amp; Littlefield. ISBN 978-0742554863.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AQuy%E1%BB%81n+c%C3%B4ng+d%C3%A2n&​amp;​rft.au=Maas%2C+Willem&​amp;​rft.aufirst=Willem&​amp;​rft.aulast=Maas&​amp;​rft.btitle=Creating+European+Citizens&​amp;​rft.date=2007&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0742554863&​amp;​rft.pub=Rowman+%26+Littlefield&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Marshall,​ T.H. (1950). <​i>​Citizenship and Social Class and Other Essays</​i>​. Cambridge University Press.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AQuy%E1%BB%81n+c%C3%B4ng+d%C3%A2n&​amp;​rft.au=Marshall%2C+T.H.&​amp;​rft.aufirst=T.H.&​amp;​rft.aulast=Marshall&​amp;​rft.btitle=Citizenship+and+Social+Class+and+Other+Essays&​amp;​rft.date=1950&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Cambridge+University+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Shue,​ Henry (1950). <​i>​Basic Rights</​i>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AQuy%E1%BB%81n+c%C3%B4ng+d%C3%A2n&​amp;​rft.au=Shue%2C+Henry&​amp;​rft.aufirst=Henry&​amp;​rft.aulast=Shue&​amp;​rft.btitle=Basic+Rights&​amp;​rft.date=1950&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Smith,​ Rogers (2003). <​i>​Stories of Peoplehood: The Politics and Morals of Political Membership</​i>​. Cambridge University Press. ISBN 978-0521520034.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AQuy%E1%BB%81n+c%C3%B4ng+d%C3%A2n&​amp;​rft.au=Smith%2C+Rogers&​amp;​rft.aufirst=Rogers&​amp;​rft.aulast=Smith&​amp;​rft.btitle=Stories+of+Peoplehood%3A+The+Politics+and+Morals+of+Political+Membership&​amp;​rft.date=2003&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0521520034&​amp;​rft.pub=Cambridge+University+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Somers,​ Margaret (2008). <​i>​Genealogies of Citizenship:​ Markets, Statelessness,​ and the Right to Have Rights</​i>​. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-79394-0.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AQuy%E1%BB%81n+c%C3%B4ng+d%C3%A2n&​amp;​rft.au=Somers%2C+Margaret&​amp;​rft.aufirst=Margaret&​amp;​rft.aulast=Somers&​amp;​rft.btitle=Genealogies+of+Citizenship%3A+Markets%2C+Statelessness%2C+and+the+Right+to+Have+Rights&​amp;​rft.date=2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0-521-79394-0&​amp;​rft.pub=Cambridge+University+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Soysal,​ Yasemin (1994). <​i>​Limits of Citizenship. Migrants and Postnational Membership in Europe</​i>​. University of Chicago Press.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AQuy%E1%BB%81n+c%C3%B4ng+d%C3%A2n&​amp;​rft.au=Soysal%2C+Yasemin&​amp;​rft.aufirst=Yasemin&​amp;​rft.aulast=Soysal&​amp;​rft.btitle=Limits+of+Citizenship.+Migrants+and+Postnational+Membership+in+Europe&​amp;​rft.date=1994&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=University+of+Chicago+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Turner,​ Bryan S. (1994). <​i>​Citizenship and Social Theory</​i>​. Sage. ISBN 978-0803986114.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AQuy%E1%BB%81n+c%C3%B4ng+d%C3%A2n&​amp;​rft.au=Turner%2C+Bryan+S.&​amp;​rft.aufirst=Bryan+S.&​amp;​rft.aulast=Turner&​amp;​rft.btitle=Citizenship+and+Social+Theory&​amp;​rft.date=1994&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0803986114&​amp;​rft.pub=Sage&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181017011545
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.193 seconds
 +Preprocessor visited node count: 641/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 27927/​2097152 bytes
 +Template argument size: 453/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.063/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.21 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 147.829 ​     1 -total
 + ​37.19% ​  ​54.977 ​    11 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​33.52% ​  ​49.545 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Unreferenced
 + ​21.13% ​  ​31.229 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  9.44%   ​13.950 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  8.16%   ​12.069 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.62%    9.793      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikiquote
 +  6.42%    9.490      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  4.66%    6.890      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  4.56%    6.734      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​551741-0!canonical and timestamp 20181017011545 and revision id 41236183
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3423--quy-n-c-ng-d-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)