User Tools

Site Tools


3421--kira-ugandala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3421--kira-ugandala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Kira,​ Uganda</​b>​ là một thành phố Uganda. Thành phố Kira, Uganda thuộc quận Wakiso trong vùng Trung Uganda. Dân số ước tính năm 2011 là 179.800 người. Đây là thành phố lớn thứ nhì Ugada, sau thủ đô Kampala.
 +Kira giáp Gayaza về phía bắc, Mukono về phía đông, hồ Victoria về phía nam, Kampala về phía tây và khu tự quản Kasangati về phía tây bắc.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Thành phố có cự ly khoảng 17 kilômét (11 mi) về phía đông bắc quận trung tâm của Kampala. Thành phố có diện tích 98,83 km2.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kira Coordinates on Google Map</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:​Thành phố Uganda
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Flag_of_Uganda.svg/​30px-Flag_of_Uganda.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Flag_of_Uganda.svg/​45px-Flag_of_Uganda.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Flag_of_Uganda.svg/​60px-Flag_of_Uganda.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Uganda ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181016191409
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.087 seconds
 +Preprocessor visited node count: 165/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4230/​2097152 bytes
 +Template argument size: 172/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 524/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.06 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​68.093 ​     1 -total
 + ​63.27% ​  ​43.084 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​28.56% ​  ​19.449 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Uganda
 + ​25.76% ​  ​17.539 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​15.23% ​  ​10.369 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.61%    3.819      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.75%    1.189      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Uganda
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​812611-0!canonical and timestamp 20181016191409 and revision id 36466482
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3421--kira-ugandala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)