User Tools

Site Tools


3420--chim-i-n-ch-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3420--chim-i-n-ch-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chim điên chân đỏ</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Sula sula</​b></​i>​) là một loài chim ó biển thuộc họ chi Chim điên trong họ Chim điên (<​i>​Sulidae</​i>​),​ là một nhóm chim biển khá lớn. Như tên gọi đã cho thấy, chân của chúng màu đỏ, nhưng bộ lông thì có màu đa dạng. Chúng là loài chim mạnh mẽ khi bay nhưng lại chậm chạp khi cất hay hạ cánh. Chim điên chân đỏ là loài nhỏ nhất trong các loài chim điên, có kích thước dài khoảng 70 cm và sải cánh dài đến 1 m.
 +</p>
  
 +
 +
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Red-footed booby.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red-footed_booby.jpg/​86px-Red-footed_booby.jpg"​ width="​86"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red-footed_booby.jpg/​129px-Red-footed_booby.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red-footed_booby.jpg/​172px-Red-footed_booby.jpg 2x" data-file-width="​718"​ data-file-height="​1000"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Sula sula by Gregg Yan 01.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Sula_sula_by_Gregg_Yan_01.jpg/​90px-Sula_sula_by_Gregg_Yan_01.jpg"​ width="​90"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Sula_sula_by_Gregg_Yan_01.jpg/​135px-Sula_sula_by_Gregg_Yan_01.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Sula_sula_by_Gregg_Yan_01.jpg/​180px-Sula_sula_by_Gregg_Yan_01.jpg 2x" data-file-width="​1080"​ data-file-height="​1440"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <​p>​Red-footed Booby (Sula sula) flying.jpg</​p>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt="​Sula sula nesting in Heliotropium foertherianum.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Sula_sula_nesting_in_Heliotropium_foertherianum.jpg/​120px-Sula_sula_nesting_in_Heliotropium_foertherianum.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Sula_sula_nesting_in_Heliotropium_foertherianum.jpg/​180px-Sula_sula_nesting_in_Heliotropium_foertherianum.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Sula_sula_nesting_in_Heliotropium_foertherianum.jpg/​240px-Sula_sula_nesting_in_Heliotropium_foertherianum.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Red-footed Booby (Sula sula) 1166057565.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Red-footed_Booby_%28Sula_sula%29_1166057565.jpg/​80px-Red-footed_Booby_%28Sula_sula%29_1166057565.jpg"​ width="​80"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Red-footed_Booby_%28Sula_sula%29_1166057565.jpg/​120px-Red-footed_Booby_%28Sula_sula%29_1166057565.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Red-footed_Booby_%28Sula_sula%29_1166057565.jpg/​160px-Red-footed_Booby_%28Sula_sula%29_1166057565.jpg 2x" data-file-width="​1585"​ data-file-height="​2377"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt="​Red footed Booby brown morph.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Red_footed_Booby_brown_morph.JPG/​120px-Red_footed_Booby_brown_morph.JPG"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Red_footed_Booby_brown_morph.JPG/​180px-Red_footed_Booby_brown_morph.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Red_footed_Booby_brown_morph.JPG/​240px-Red_footed_Booby_brown_morph.JPG 2x" data-file-width="​3456"​ data-file-height="​2304"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181011053309
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.208 seconds
 +Real time usage: 0.279 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1945/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22608/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1763/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5635/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.045/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.54 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 239.701 ​     1 -total
 + ​61.86% ​ 148.270 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​36.57% ​  ​87.653 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​16.00% ​  ​38.346 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.35% ​  ​34.402 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​12.78% ​  ​30.627 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​11.65% ​  ​27.927 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.25%   ​14.991 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  5.85%   ​14.016 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aves-stub
 +  5.06%   ​12.120 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​816087-0!canonical and timestamp 20181011053309 and revision id 42585915
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3420--chim-i-n-ch-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)