User Tools

Site Tools


3412--claude-shannonla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3412--claude-shannonla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Claude Elwood Shannon</​b>​ (30 tháng 4 năm 1916 - 24 tháng 2 năm 2001) là nhà toán học, kĩ sư điện tử, và mật mã học người Mỹ, được biết đến là "cha đẻ của lý thuyết thông tin"​.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-Bell_Labs_acknowledgement_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Shannon nổi tiếng nhất vì đã xây dựng nên lý thuyết thông tin với bài báo năm 1948. Tuy nhiên ông cũng là người đưa ra lý thuyết thiết kế máy tính số và mạch số năm 1937, khi đang là một sinh viên cao học 21 tuổi tại MIT, ông đã viết luận án chứng minh rằng ứng dụng điện tử của đại số Boole có thể xây dựng và giải quyết bất kì quan hệ số hay logic nào. Có người coi nó là luận án cao học quan trọng nhất của mọi thời đại.<​sup id="​cite_ref-Fortune_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Shannon cũng đóng góp cho ngành phân tích mật mã trong chiến tranh thế giới thứ hai và sau đó, với những đóng góp cơ bản cho việc phá mật mã.
 +</p>
  
 +<​p>​Shannon sinh ra ở Petoskey, Michigan. Cha ông, Claude Sr (1862-1934),​ là một hậu duệ của những người định cư đầu tiên ở New Jersey, là một thương nhân tự gây dựng nên và có thời gian làm thẩm phán. Mẹ ông, Mabel Wolf Shannon (1890-1945),​ con gái của một người nhập cư Đức, là một giáo viên ngoại ngữ và có nhiều năm làm hiệu trưởng trường trung học phổ thông Gaylord, Michigan. Shannon sống 16 năm đầu tiên ở Gaylord, Michigan, theo học trường công ở đó, và tốt nghiệp trường trung học phổ thông Gaylord năm 1932.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181029032331
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.132 seconds
 +Preprocessor visited node count: 843/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13127/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2178/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 20/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2095/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.37 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 102.890 ​     1 -total
 + ​60.90% ​  ​62.662 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​agrave;​_khoa_h&#​7885;​c
 + ​56.09% ​  ​57.710 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​29.35% ​  ​30.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​23.14% ​  ​23.812 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​BirthDeathAge
 + ​23.06% ​  ​23.728 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 + ​10.95% ​  ​11.270 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date
 +  8.59%    8.841      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Death_date_and_age
 +  4.54%    4.673      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNUMBER
 +  4.28%    4.402      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNAME
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814203-0!canonical and timestamp 20181029032331 and revision id 37429384
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3412--claude-shannonla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)