User Tools

Site Tools


3405--khu-hounslow-c-a-lu-n-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3405--khu-hounslow-c-a-lu-n-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Khu Hounslow của Luân Đôn</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​London Borough of Hounslow</​i>​) là một khu tự quản Luân Đôn nằm ở phía tây Luân Đôn, Anh. Khu tự quản nằm ở vùng rìa Đại Luân Đôn và nằm trên bờ Middlesex của sông Thames, với vị trí là điểm dừng đầu tiên trên tuyến đường quan trọng đến Southampton,​ Bath, Bristol và Exeter.
 +</​p><​p>​Honslow phát triển nhanh chóng vào nửa sau thế kỷ 20 chủ yếu từ những du khách. Lúc này, khu vực chỉ dựa vào mối liên hệ với sân bay Heathrow. Khi tuyến đường lớn về phía tây chạy ngang, mang đến cùng lúc cơ hội cho Honslow mọc lên những nhà máy tên tuổi trên thế giới, bao gồm Firestone, Gillette, Coty. Từ đó, khu vực nổi tiếng với tên gọi "​Golden Mile". Một vài khu đất nhà máy vẫn còn đến nay.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​51°28′3″B</​span>​ <span class="​longitude">​0°21′42″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​51,​4675°B 0,​36167°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​51.46750;​ -0.36167</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181010143647
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.488 seconds
 +Real time usage: 1.620 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4601/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 62002/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7156/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 577/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.153/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 1343.143 ​     1 -total
 + ​88.16% 1184.150 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_London_Borough
 + ​87.50% 1175.258 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​81.68% 1097.029 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.99% ​ 147.613 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  7.38%   ​99.060 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​London
 +  6.71%   ​90.116 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch
 +  6.49%   ​87.171 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​pref
 +  6.00%   ​80.616 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​EnglishDistrictPopulation
 +  5.81%   ​78.041 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​impus
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​816086-0!canonical and timestamp 20181010143646 and revision id 21431020
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3405--khu-hounslow-c-a-lu-n-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)