User Tools

Site Tools


3404--an-th-y-l-th-yla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3404--an-th-y-l-th-yla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​DCDCDC;">​An Thủy</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Xã</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diện tích</​th><​td>​
 +22,77 km²</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân số</​th><​td>​
 + </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Tổng cộng</​span></​th><​td>​
 +9634</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Hành chính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Quảng Bình</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Huyện</​th><​td>​
 +Lệ Thủy</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​An Thủy</​b>​ là một xã của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình Việt Nam.
 +Sông Kiến Giang chảy qua xã An Thủy.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Dân số là 9634 người, diện tích 22,77 km².(2013)<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Xã gồm các thôn: Lộc Thượng, Lộc Hạ, Lộc An, Thạch Bàn, Phú Thọ, Tân Lệ.
 +</​p><​p>​An Thủy có sông Kiến Giang chảy qua phía đông xã, ở đoạn cuối (thôn Phú Thọ) trước khi đổ ra phá Hạc Hải. Với vị trí: Phía Bắc, Tây Bắc giáp xã Sơn Thủy, Hoa Thủy; Phía đông giáp xã Lộc Thủy; Đông nam giáp xã Phong Thủy; Tây giáp xã Phú Thủy; Tây Nam giáp xã Xuân Thủy (làng Xuân Lai, nay đang trong quy hạch thị trấn Kiến Giang). Cách trung tâm thị trấn Kiến Giang khoảng 1,5 km.
 +</p>
 +
 +<​p>​Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, ngoài ra còn có hoạt động buôn bán, tiểu thủ công nghiệp. ​
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181013014613
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.184 seconds
 +Preprocessor visited node count: 754/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 50664/​2097152 bytes
 +Template argument size: 417/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 371/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.32 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 110.347 ​     1 -total
 + ​42.90% ​  ​47.335 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​40.15% ​  ​44.302 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​33.37% ​  ​36.825 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.21% ​  ​23.400 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_t&#​7881;​nh_Qu&#​7843;​ng_B&​igrave;​nh
 + ​18.60% ​  ​20.527 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_L&#​7879;​_Th&#​7911;​y
 + ​10.43% ​  ​11.504 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  8.82%    9.735      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.92%    7.633      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.30%    4.740      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815846-0!canonical and timestamp 20181013014613 and revision id 40702465
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3404--an-th-y-l-th-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)