User Tools

Site Tools


3401--gi-i-amp-rela-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3401--gi-i-amp-rela-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Giải Ampère</​b>​ là một giải thưởng khoa học của Viện hàn lâm khoa học Pháp, được trao hàng năm cho các nhà khoa học Pháp có công trình nghiên cứu xuất sắc trong lãnh vực toán học hay vật lý học.
 +</​p><​p>​Giải này được thiết lập từ năm 1974 để vinh danh nhà khoa học nổi tiếng André-Marie Ampère, mà lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 200 của ông được cử hành năm 1975. Khoản tiền thưởng của giải này là 30.500 euro.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​p>​Site officiel
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181011233650
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.052 seconds
 +Real time usage: 0.067 seconds
 +Preprocessor visited node count: 276/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4587/​2097152 bytes
 +Template argument size: 257/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.006/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 646 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​43.600 ​     1 -total
 + ​50.33% ​  ​21.946 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Div_col
 + ​39.29% ​  ​17.130 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​35.80% ​  ​15.609 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​21.67% ​   9.448      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.43%    2.804      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 +  5.64%    2.459      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.06%    1.771      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Div_col_end
 +  3.93%    1.715      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_c&#​7897;​t
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815072-0!canonical and timestamp 20181011233650 and revision id 22099649
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3401--gi-i-amp-rela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)