User Tools

Site Tools


3399--duguay-trouin-t-u-chi-n-ph-pla-gi

Chín tàu chiến của Hải quân Pháp từng được đặt cái tên Duguay-Trouin nhằm vinh danh René Duguay-Trouin:

3399--duguay-trouin-t-u-chi-n-ph-pla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)